Krásne slovenské mesto Topoľčany navštívme s festivalom Ekotopfilm – Envirofilm 19. septembra. Do Topoľčian prichádzame už po druhýkrát a aj tento rok prinášame pre verejnosť úžasné víťazné dokumentárne filmy aktuálneho festivalového ročníka a zaujímavú diskusiu o odpadoch. Pre Junior festival je pripravený zážitkový program „Nehádžme všetko do jedného vreca“, ktorý pripravila organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jeho cieľom je naučiť deti správne triediť a tiež vnímať význam tejto aktivity pre ochranu životného prostredia.

Sme radi, že podujatie privítal aj sám primátor mesta Topoľčian Peter Baláž: „Stále viac si uvedomujeme, že kvalita nášho života závisí od kvality životného prostredia. Preto sa Mesto Topoľčany snaží podporovať všetky aktivity a zapájať sa do projektov, ktoré súvisia so zvyšovaním kreditu v oblasti ekológie a environmentálneho správania sa občanov.

Už aj deti na materských a základných školách sa učia o potrebe separovania odpadu, čo mesto podporuje organizovaním rôznych súťaží ako Separuj so Žochárikom, Životné prostredie očami detí, Deň otvorených dverí na kompostárni. Výsledky aktivít, ktoré sa zameriavajú na ekológiu a životné prostredie je už možné pozorovať vo zvýšenom zbere separovaného odpadu. Myslím si, že naše mesto patrí medzi tie mestá, ktoré sa môžu zaradiť do kategórie „čisté“. Verím, že aj v tomto roku sa nám podarí okrem finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta, získať podporu v rôznych projektoch, aby Topoľčany pokračovali v ceste, ktorá znamená lepší život v čistom prostredí.“

Festival v meste Topoľčany podporila aj firma NEHLSEN – EKO, spol. s r.o., ktorá takisto dbá o ochranu životného prostredia a má ju zahrnutú vo svojej firemnej kultúre. Za všetku podporu ĎAKUJEME.

Zdroj: mojetopolcany.sk

Trošku sme mesto vyspovedali, či má nejaké zelené aktivity a musíme povedať, že sme milo prekvapení. Veď posúďte sami.

Recyklácia a zhodnocovanie odpadu

Mesto Topoľčany sa aktívne zapája do zlepšovania kvality životného prostredia na svojom území, čím sa snaží prispieť tiež k zvýšeniu ochrany životného prostredia na Slovensku. Jedným z opatrení prispievajúcich k zlepšeniu životného prostredia je separácia odpadu. V tomto meste majú možnosť vyseparovať takmer všetok odpad. Sklo, papier, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, šatstvo, textil, obuv a hračky. Pre všetky tieto komodity nájdete koše, kde nepotrebný tovar môžete vyhodiť. Okrem nich môžu obyvatelia mesta a širšieho okolia dovážať vyprodukovaný odpad aj na dotrieďovací dvor a kompostáreň bioodpadov. Tieto zariadenia umožňujú separovať odpad ako je papier, lepenka, sklo, PET-fľaše, kovy, drobný stavebný odpad, bioodpad, elektrický a elektronický odpad a pod. 

Významným krokom v oblasti spracovania odpadu bolo vybudovanie kompostárne bioodpadov. Spracováva sa tu biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, verejnej zelene, parkov, cintorínov a ďalšej zelene. Jedná sa o lístie, trávu, konáre, vyschnuté dreviny alebo i dreviny po výrube. Výsledným produktom kompostárne je kompost – organické hnojivo. Pre správne nakladanie s kompostom mesto Topoľčany pripravilo návod, ako s kompostom nakladať. Kompost má záhradkárovi pomáhať a dopestované plodiny musia byť zdraviu nezávadné. V súčasnosti mesto Topoľčany spracovalo projekt rozšírenia a intenzifikácie prevádzky tejto kompostárne, ktorého predmetom je spracovanie kuchynského odpadu v tomto zariadení.

K rozvoju odpadového hospodárstva mesta prispel tiež i projekt vybudovania dotrieďovacieho dvora mesta Topoľčany, ktorý slúži na zber, triedenie a dočasné skladovanie recyklovateľných a nebezpečných odpadov z komunálneho odpadu mesta pred ich zhodnotením alebo zneškodnením. 

Deň otvorených dverí na dotrieďovacom dvore

Environmentálne aktivity aj pre deti

Mesto popri všetkých svojich aktivitách myslí aj na environmentálnu výchovu svojich najmenších obyvateľov, pre ktorých je určený aj Deň separovaného zberu domového odpadu na dotrieďovacom dvore. Jeho prvoradým cieľom je oboznámiť deti zábavnou formou s potrebou triedenia odpadu. Deti majú možnosť vidieť ako sa vykonáva separácia odpadu, dozvedieť sa, aký odpad je možné na dotrieďovacom dvore odovzdať a môžu sa zúčastniť rôznych hier a súťaží. V rámci separovania odpadu, mesto Topoľčany realizuje informačnú kampaň prostredníctvom letákov a kalendáru zvozu odpadov. Jedným z takýchto materiálov je i omaľovánka o separovanom zbere, ktorou chce mesto hravou formou predstaviť správne nakladanie s odpadom aj pre jeho najmenších obyvateľov.

Pre študentov zo stredných škôl v meste Topoľčany, mládežníckych organizácií pôsobiacich v meste a Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany je určená aj akcia Deň zeme, v rámci ktorej sa čistí mesto od odpadkov. Toto upratovanie sa koná každoročne práve 22. apríla na Deň Zeme a je veľmi potešujúce, že mladým ľuďom z Topoľčian nie je jedno ako sa s našou prírodou zachádza. Študenti sa vždy s radosťou zapájajú a pomáhajú s upratovaním priestorov mesta.

Kontrola zdravotného stavu líp

Dobrovoľnícke aktivity

K činnostiam, ktoré súvisia so zlepšovaním kvality životného prostredia patria aj rôzne drobné projekty zamerané na výsadbu a starostlivosť o zeleň, ktoré mesto často realizuje v spolupráci s rôznymi dobrovoľníkmi. Spomenúť môžeme napríklad výsadbu novej zelene na ul. Hollého. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životného prostredia mesta Topoľčany prostredníctvom zvýšenia starostlivosti o zeleň a jej zveľaďovaním. Po odstránení pôvodných starých stromov bola na ich miesto vysadená nová zeleň toho istého druhu, okrasné čerešne, ktoré esteticky doplnili okolitý mobiliár. V roku 2017 sa mesto zapojilo tiež i celoslovenskej dobrovoľníckej akcie „Dnes mám rande s naším mestom“. Počas tohto podujatia sa pracovníci pričinili o zatraktívnenie detských ihrísk mesta, čím prispeli k zlepšeniu životného prostredia a okolia sídlisk mesta Topoľčany.

Foto z akcie „Dnes mám rande so svojím mestom“

Šetrenie energie

Okrem samotnej separácie odpadu Mesto Topoľčany berie ohľad na životné prostredie aj pri výrobe elektrickej energie. Tú zabezpečuje  elektráreň na biomasu. Elektráreň spracuje ročne cca 100 000 m3 drevnej hmoty (štiepky), z ktorej okrem výroby samotnej elektrickej energie vytvára teplo pre viac ako 8 500 topoľčianskych domácností. Popol, vznikajúci spaľovaním drevnej štiepky je environmentálne nezávadný. Je zachytávaný v rôznych častiach technologického procesu do 4 kontajnerov a následne môže byť používaný v poľnohospodárstve ako hnojivo.

Zelené obstarávanie

Určitým spôsobom, ktorým mesto Topoľčany prispieva k zlepšovaniu kvality životného prostredia ja aj uplatňovanie zeleného verejného obstarávania. Je to taký spôsob zadávania verejných zákaziek alebo dodávok, ktorý berie do úvahy vplyv vybraného tovaru a služieb na životné prostredie. Uprednostňované sú vlastnosti, ktorých negatívny vplyv na životné prostredie je čo najmenší.

My sa už na zelené mesto Topoľčany veľmi tešíme a všetkých vás srdečne na náš festival pozývame 🙂

Komentáre