Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a Kohéznym fondom

Celková výška oprávnených výdavkov: 210 836,66 €
Výška NFP: 199 999,66 €

Podpora enviromentálneho vzdelávania a výchovy prostredníctvom filmových festivalov

(dopytovo orientovaný projekt)

Cieľom projektu je zvyšovanie enviromentálneho povedomia a zlepšenie vzťahu žiakov, študentov a širokej verejnosti k ochrane životného prostredia, prírody a krajiny prostredníctvom organizovania Junior Festivalu a večerných filmových festivalov EKOTOPFILM.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 08/2019 – 3/2021

Prehľad termínov a miest konania festivalu Ekotopfilm – Envirofilm

Plagát na stiahnutie