Téma životného prostredia sa týka nás všetkých. A nemôže nám byť ľahostajná. Je dôležité, aby sme sa tejto problematike venovali a začali robiť viac pre kvalitu životného prostredia. Trnavský samosprávny kraj, v rámci aktivít na podporu ochrany životného prostredia, vyhlásil už deviaty ročník súťaže Ekologický čin roka, a to pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Aj takýmito podujatiami deklarujú reálny záujem o životné prostredie a zámer budovať environmentálne povedomie v spoločnosti.

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Trnavská župa vyhlásila výsledky 8. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2018. Zámerom župy je upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia na regionálnej úrovni. Odborná komisia hodnotila prihlásené projekty v dvoch kategóriách: v jednej projekty predkladali občianske združenia, obce, dobrovoľníci a v druhej materské, základné a stredné školy. Dovedna sa do súťaže prihlásilo rekordných dvadsať projektov.

V prvej kategórii bol najúspešnejší projekt Občianskeho združenia Komunita Zelenča s názvom „Triedenie odpadu“. Členovia združenia formou osobných rozhovorov, letákmi a informačným panelom zvýšili v obci povedomie o separovaní odpadu v obci. Okrem toho pravidelne zbierajú odpadky, sadia stromy a osádzajú vtáčie búdky. Na druhom mieste sa umiestnil projekt Slovenského skautingu, 80. zboru Ginko Piešťany s názvom „Ako na EKO a Čistím naše mesto“. Tretie miesto obsadili dva projekty – „Živá lúka“ Občianskeho združenia Zeleň a „Smeťozbery“ dobrovoľníckej skupiny DOZOR HC (Dobrovoľný občasný zber odpadkov rukami Hlohovec).

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

V kategórii škôl porotu najviac zaujal projekt Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch, v rámci ktorého žiaci premenili zarastený pozemok na upravenú školskú záhradu. Okrem nových chodníkov, ohniska, vyvýšených záhonov a lavičiek pribudli aj rozhľadňa, altánok, či ohrada pre sliepky. Na druhom mieste sa umiestnil projekt Gymnázia Jána Hollého Trnava s názvom „Zóna bez peňazí“. Tretie miesto opäť zdieľajú dva projekty: „Zeleň v materskej škole“ Materskej školy – Óvoda, Šamorín a „Rozmýšľajme globálne a konajme lokálne“ Obchodnej akadémie Veľký Meder.

Súťaže Ekologický čin roka sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy základných a stredných škôl, kolektívy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, samosprávy a záujmové združenia.

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Za ekologický čin Trnavská župa považuje realizovanie aktivít ako sú napr. likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene v areáloch škôl, zariadení a na verejných priestranstvách, záchrana cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a iné aktivity podobného charakteru. Najlepšie projekty sú finančne a morálne ohodnotené. Projekty vyhodnocuje odborná komisia, ktorú menuje trnavský župan.

Aj prostredníctvom takýchto súťaží sa trnavská župa snaží zvyšovať povedomie o ochrane životného prostredia. V tomto snažení však idú ešte ďalej. Trnavský samosprávny kraj aktívne podporuje rozvoj cyklodopravy, alternatívne formy dopravy ako aj vzdelávanie širokej verejnosti v environmentálnej oblasti.

Trnavský samosprávny kraj je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre