Kým v minulosti boli priority samospráv orientované predovšetkým na budovanie infraštruktúry, priemyselných parkov, dnes do popredia vstupuje téma ekológie. Nové vedenie samosprávy mesta Senica sa v tomto volebnom období rozhodlo vykonať viaceré pozitívne zmeny, ktoré povedú k ekologickejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Stalo sa to prioritou mesta.

Mesto a jeho zeleň

Prvým konkrétnym krokom bola pasportizácia zelene v mestskom parku, ktorá poskytla jedinečné informácie o zdravotnom stave tunajších drevín a bola podkladom pre jeho následnú revitalizáciu. Prvé úpravy sa stihli vykonať už v jarných mesiacoch a ďalšie budú pokračovať v jeseni. Nasledovať budú aktivity, ktoré prinesú do parku väčší spoločenský život.

V nadväznosti na revitalizáciu parku mesto Senica pripravuje ďalšie zámery, ktoré sa dotknú celého intravilánu mesta. Otvorené budú témy tvorby kvitnúcich lúčnych trávnikov, manažment starostlivosti o trávnaté plochy v meste, výsadby nových drevín, kontrola náhradných výsadieb.  Do tvorby zelene sa mesto snaží  zapájať aj verejnosť, aby sa táto téma stala spoločnou pre samosprávu aj občanov. Takýmto krokom bude aj manuál pre verejnosť v oblasti zakladania kvetinových a iných výsadieb na verejných priestranstvách v okolí bytových domov. Prvým krokom v tomto smere sú prednášky odborníkov zamerané na pestovanie balkónových rastlín, vhodné kombinácie rastlín na skrášlenie priestranstiev pred bytovými domami, či starostlivosť o dreviny.

Zdroj: mesto Senica

Triedenie a recyklácia

Trend ekologického prístupu sa v tomto roku už prejavil na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach organizovaných mestom Senica, kde je zakázané  používať jednorazový riad ako poháre, taniere, tácky, príbory z umelej hmoty (plastov) a z penového polystyrénu. Tie boli vymenené za kompostovateľný riad. Súčasťou podujatí sa stalo aj osadenie košov na túto zložku odpadu.

Odpadové hospodárstvo sa monitoruje z hľadiska plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, z ktorého vyplýva, že množstvo vytriedeného odpadu v jednotlivých zložkách z roka na rok stúpa. Zároveň však hodnota komunálneho odpadu uloženého ročne  na skládke neklesá, ale stagnuje. V tomto smere je potrebná osveta na znižovanie odpadu v domácnostiach.

K podnieteniu obyvateľov triediť odpad nielen doma, ale aj na verejnosti, má prispieť aj osadenie košov určených na jednotlivé druhy odpadu po celom  meste.

Z európskych finančných zdrojov sa v Senici podarilo v minulosti vybudovať kompostáreň bioodpadov, do ktorej   sa zváža zelený odpad zo záhrad a domácností. Vyzretý kompost sa opätovne využíva pri starostlivosti o mestskú zeleň.

Zdroj: mesto Senica

Eko doprava

S pomocou prostriedkov z EÚ sa budujú  aj nové cyklodopravné trasy, ktoré sú prioritne zamerané na väčšie využívanie ekologických druhov dopravy. Trasy vedú ku všetkým najväčším zamestnávateľom, čo má podnietiť zamestnancov na dochádzanie do práce na bicykli.

Senická samospráva do svojich plánov zaradila aj zakúpenie elektrovozidla a vytváranie podmienok na tento typ dopravy v meste.

Zdroj: mesto Senica – Do práce na bicykli

Mesto Senica sa vybralo na cestu, ktorá povedie k lepšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. Je potrebné, aby si dôležitosť tejto témy uvedomil každý obyvateľ mesta. Na základe vedomostí a skúseností sa bude môcť lepšie správať k svojmu okoliu a celému prostrediu v meste. Festival Ekotopfilm – Envirofilm je tým miestom, kde získa veľké množstvo informácií týkajúcich sa mesta, ale aj riešenia tejto problematiky vo svete.

Mesto Senica je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre