V piatok 22. júna 2018 sa po prvýkrát na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia banských odborov. Okrem návrhu metodiky a štruktúry Akčného plánu sa členovia pracovnej skupiny oboznámili aj s projektmi, ktoré je možné financovať z aktuálnych operačných programov.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

S viac ako 80-timi projektovými zámermi, ktoré boli na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja doručené v termíne do konca apríla 2018, sa zoznámili členovia pracovnej skupiny na poslednom májovom zasadnutí v Bratislave. Najdôležitejšou úlohou bolo posúdiť, ktoré z nich sú financovateľné z jednotlivých operačných programov a majú možnosť rýchlej implementácie v praxi. V prvej časti dostanú priestor projekty z oblasti dopravnej infraštruktúry regiónu Horná Nitra, ktoré je možné financovať ihneď z európskych štrukturálnych a investičných fondov. „V prvom rade je to rýchlostná cesta R2, ale tiež obchvat Prievidze a rýchlostná cesta R8. Dôležitú úlohu zohrávajú aj železnice, kde by sa vďaka optimalizácii grafikonu podarilo prepojiť Prievidzu s Trenčínom a Nitrou,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že pri týchto projektoch nie je nutné hľadať ďalšie zdroje financovania.

V procese prípravy Akčného plánu zohrajú dôležitú úlohu aj odborníci z Bruselu

Slovenská pracovná skupina, ktorá bude pripravovať Akčný plán transformácie baníckeho regiónu bude obohatená o zahraničných expertov, na tento účel vyčlenila Európska komisia finančné prostriedky vo výške 350 tisíc eur„Slovensko je vôbec prvá krajina z členských štátov Európskej únie, ktorá využila takúto možnosť podpory v oblasti transformácie uhoľného regiónu. Financie sú určené na mzdy expertov. Nápomocní nám budú pri riešení otázok, s ktorými si nevieme poradiť sami,“ vysvetlila predsedníčka pracovnej skupiny a generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková.

V ďalšom kroku bude potrebné vypracovať špecializovanú a profesionálnu stratégiu regiónu, ktorá by mala byť založená na troch pilieroch; ekonomickom, sociálnom a environmentálnom. Prioritou pritom stále zostáva zabezpečiť prácu a uplatnenie dlhoročným pracovníkom baní. „Prechod od uhlia na hornej Nitre musí byť starostlivo naplánovaný. Bane sú najväčším zamestnávateľom tohto regiónu a na ich činnosť sú naviazané mnohé ďalšie podniky a ich zamestnanci. Transformácia prechodu od uhlia bude úspešná vtedy, keď sa aj posledný baník bude môcť zamestnať a nájsť si nové pracovné miesto priamo v regióne hornej Nitry,“ povedal trenčiansky župan.

Na základe stratégie budú vypracované projekty a hľadať sa budú možnosti ich financovania, či už z prostriedkov európskych investičných fondov, z úverových i súkromných zdrojov. S prvým draftom stratégie prídu členovia Pracovnej skupiny v septembri, kedy je na programe aj verejné prerokovanie predložených projektov. „Pripomienkovacie konanie bude v priebehu jesene a veríme, že koncom roka by mohol byť Akčný plán predložený na rokovanie vlády, ktorá bude rozhodovať o tejto stratégii,“ doplnila Denisa Žiláková.

Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre