Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne recyklujeme 23% odpadov, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to dosiahnuť? Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním! Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch, poradia odborníci na slovo vzatí.

Pozývame vás na zaujímavú diskusiu AKO KOMPOSTOVAŤ V BANSKEJ BYSTRICI, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 3. mája v Cinemax Europa SC Banská Bystrica o 18:30.

Zdroj: pixabay.com

Prvým hosťom diskusie bude Ing. Michal Štúber, referent na oddelení odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica. Na starosti má zabezpečenie legislatívnych povinností mesta na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi na jeho území. Najmä zber komunálnych odpadov od obyvateľov mesta a nakladanie s ním, triedený zber odpadov (odpady z obalov a neobalov-papier, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečné odpady), zber nadrozmerného odpadu, „nelegálne skládky“ a s tým spojenú čistotu verejných priestranstiev, evidenciu, riešenie podnetov na úseku OH atď.

Michal Štúber

„Mesto Banská Bystrica ako jedno z prvých veľkých miest na Slovensku zaviedlo v zmysle zákonnej požiadavky triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností na celom svojom území v r. 2009-2010. Systém zberu bol zabezpečený v rámci projektu spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie. 
Keďže zákonná požiadavka bola kladená na zber BRO, Mesto rozmiestnilo 4 000 ks 240 l nádob do domácností v zástavbách rodinných domov – IBV a rozmiestnilo 400 ks 660 l nádob v zástavbách bytových domov, teda na sídliskách.

Pozvanie prijal aj Michal Vavrík, rodený Žilinčan s absolvovanou výškou v odbore Ekonomika a manažment podniku s chuťou zanechať za sebou dobrú stopu. Je zakladateľom OZ Kompostuj.me, vďaka čomu rozbehol kompostovanie v Žiline. „Kompostovanie mi prirástlo k srdcu popri štúdiu a vidím v ňom veľký zmysel pre budúcnosť človeka aj našej Zeme.“

Michal Vavrík

„Najvyššou prioritou v hierarchii odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov. Kompostovaním znižujeme množstvo komunálneho odpadu a zároveň si vyrábame vlastné prírodné hnojivo, čiže okrem dosahovania najvyššej priority môžeme zažívať fascinujúci pocit z premeny bežne vyhadzovaných odpadov na využiteľný produkt, ktorý potrebuje naša Zem ako soľ. Preto Kompostuj.me

Tretím diskutujúcim bude Ing. Juraj Jakeš, ktorý pôsobí ako obchodný riaditeľ v jednej z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva Marius Pedersen.

Juraj Jakeš 

„Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne recyklujeme 23% odpadov, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to dosiahnuť? Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním! Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch, poradia odborníci na slovo vzatí.

Veríme, že vás kompostovanie vychádzajúce z podmienok Mesta Banská Bystrica zaujíma a radi sa prídete pripojiť do diskusie, vstup je voľný! 

Tešíme sa na vás!

Komentáre