Iniciatíva #mysmeles na jeseň 2017 rozprúdila v spoločnosti diskusiu a záujem o stav slovenských lesov. Do sporu sa dostali aktivisti a lesníci, najmä čo sa týka správy chránených území. Kto je zodpovedný za súčasný stav lesov a národných parkov? Čo požadujú aktivisti a aká je reakcia zodpovedných rezortov?

Pozývame vás na zaujímavú diskusiu AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV? vo štvrtok 3. mája v Bratislave v Hoteli Tatra o 18:00,  kde na všetky otázky odpovedia odborníci. 

Zdroj: pixabay.com

Aké stanovisko majú k aktuálnej situácii lesov Slovenska prizvaní diskutujúci?

Hosťom diskusie bude plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, čo je v súčasnosti špecializované pracovisko polície zaoberajúce sa všetkým trestnými činmi v oblasti životného prostredia. Podieľal sa na postupnom vytvorení pracoviska Policajného zboru na tento druh trestnej činnosti na Slovensku a aktívne pôsobí aj ako špecialista pre Europol a Interpol.

Mário Kern

„Problematika protiprávnych výrubov stromov a celkovo ochrany lesa je považovaná za jednu z najvýznamnejších oblastí environmentálnej trestnej činnosti, osobitne našom území, kde je oproti iným štátom EU ešte stále vysoké zastúpenie lesa v rozlohe krajiny. Slovensko musí bojovať so špecifickými problémami, ktoré to prináša a tie sú motivované najmä túžbou po finančnom zisku bez ohľadu na životné prostredie. 

Nakoľko prostriedky správneho práva tu zlyhávajú, členské krajiny EU sú nútené v stále väčšej miere zapájať do ochrany životného prostredia orgány činné v trestnom konaní, najmä políciu.“

Ďalším hosťom diskusie bude Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra.

Pozvanie do diskusie prijal i Ing. Martin Matys, výrobnotechnický námestník Lesov Slovenskej republiky š.p., odštepného závodu Smolenice. V súčasnosti aktívne pracuje v komisii na rozšírení a riadení mimoprodukčných funkcií lesov pri Bratislave. Zastupuje Lesy SR š.p. pri jednaniach o obmedzení ťažby dreva.

Martin Matys

„Súčasná vyhrotená situácia je prirodzeným dôsledkom odsúvania komplexného a integrovaného riešenia problému a prehadzovania si horúceho zemiaka z rúk do rúk. Príroda a stav v akom sa nachádza, je výsledkom nás všetkých. Je nesprávne a vysoko neetické zvaľovať vinu iba na nás, lesníkov. Vďaka nim sa na Slovensku nachádzajú lesy v nezanedbateľnej výmere, v primeranej kondícií, plné živočíchov a rastlín tvoriacich plne funkčnú symbiózu. 

V súčasnej dobe Lesy SR a lesníci hľadajú spoločnú cestu na plnenie i tej  najviac preferovanej environmentálnej objednávky spoločnosti a tou je jej rekreačná funkcia vo všetkých podobách. Nájsť súlad  pri obhospodarovaní lesov so súčasným zabezpečovaním ochrany prírody a lesných spoločenstiev je vecou lesníckej praxe a legitímnej štátnej ochrany prírody. Lesy a prírodu ako takú máme požičanú od našich detí, tak ju spravujme tak, aby aj oni mohli chodiť voľne po lese. Tak ako chodili i naši rodičia a generácie pred nami.“

„Vyvíjanie jednostranného nevyrovnaného mediálneho tlaku a spolitizovanie situácie je to posledné čo si naša príroda, za to všetko čo nám ešte dáva, zaslúži. Hľadajme konsezus a nevybíjajme sa na rozdielnych definíciách pojmov.“

K diskutujúcim sa pridá aj Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., bývalý český minister životného prostredia. Od 1. januára 2018 pôsobí ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ladislav Miko

„Lesy, hlavne zvyšky lesov prírodných a prírode blízkych sú jednou z najväčších cenností Slovenska. Keď hovorím o lesoch, mám na mysli aj ich obyvateľov, vzácne, ale aj obyčajné druhy lesných živočíchov a rastlín a predovšetkým aj prírodné procesy, do ktorých by mal človek zasahovať čo najmenej. Je dobré, že sa záujem o túto, neprodukčnú hodnotu lesa u verejnosti tak intenzívne prejavuje a že ľuďom nie je jedno ako sa v lesoch hospodári, ako sa chránia a ako sa staráme o slovenské, ale aj európske prírodné dedičstvo ktoré tu máme.“ 

Naším ďalším hosťom bude Ing. Slavomír Celer, pracovník ŠOP SR Správa TANAPu.

V TANAPe pracuje od roku 1993. Po nastúpení do TANAPu som pracoval na Výskumnej stanici TANAPu ako výskumný pracovník. Ako výskumník som sa zaoberal výskumom štruktúry a rekonštrukcie lesných porastov v oblasti hornej hranice lesa.  Na Správe TANAPu vo Svite pracuje ako lesník. Zabezpečuje odborné práce v oblasti prípravy zonácie TANAPu a Programu starostlivosti o TANAP. Ďalej vypracováva odborné stanoviská a zabezpečuje dodržiavanie zákona  ochrane prírody a krajiny. 

Slavomír Celer

„Posledné desaťročia lesy na Slovensku výrazne ovplyvňujú vetrové a podkôrníkové kalamity. Tento stav je dôsledkom zhoršeného zdravotného stavu lesných porastov (vplyv imisii, patogénov) a vplyvom klimatických zmien (prejavujúce sa extrémy v počasí). V súvislosti s hospodárením v lesoch dôležitá zmena nastala aj v spoločensko – vlastníckych pomeroch. 

Tieto dôsledky  majú  výrazný vplyv na spôsob starostlivosti o les. Dochádza k zvyšovaniu objemu ťažby dreva (úmyselná a kalamitná ťažba), k neúmernej výstavbe lesných ciest,  k  pôdodeštrukčným procesom,  k zmene hydrických pomerov,  k zmene štruktúry porastov (zmena druhového zloženia) atď. Tieto negatívne dopady postihujú aj lesy  v chránených územiach. Stav lesov a spôsob starostlivosti o lesné biotopy  v chránených územiach je často v rozpore s poslaním chránených území (najmä v národných parkoch)  ako aj v rozpore s požiadavkami, ktoré  sa požadujú v súvislosti s plnením funkcii lesov (ekosystémové funkcie).

V chránených územiach je potrebné zabezpečiť adaptívny manažment lesov. Tento sa presadzuje konceptom ekologicko-funkčných priestorov  a zonácie. Časti lesných biotopov, ktoré sú pôvodné  lebo prirodzené (málo ovplyvnené človekom) sa v národných parkoch alebo v prírodných rezerváciách zaraďujú do bezzásahového režimu. V ostatnej časti v chránených územiach je potrebné zabezpečiť starostlivosť o lesy tak,  aby sa prioritne zabezpečili požiadavky ochrany prírody. Starostlivosť o chránené územia na neštátnych pozemkoch  je potrebne zabezpečiť participatívnym  prístupom.  V prípade obmedzenia neštátneho  vlastníka  (obmedzenie hospodárenia, zníženiu výnosov a ziskov) sa musia uplatniť  kompenzačné opatrenia v primeranej forme.“       

A samozrejme nebude chýbať aktivista, ochranár, filmár a iniciátor výzvy #mysmeles Karol Kaliský. 

Karol Kaliský

,,Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. Sme zhrození z bezohľadnej ťažby dreva, ktorá v nich prebieha. Sme znepokojení z prístupu štátnych orgánov, ktorý ich ohrozuje. Sme ľudia, ktorí milujú lesy a chcú ich chrániť aj pre budúce generácie.“

Veríme, že vám téma lesov nie je ľahostajná a prídete sa do diskusie zapojiť. Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás!

Komentáre