Slovenské elektrárne, a. s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2015 vyše 89 % elektriny bolo vyrobenej  bez emisií skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra.

Hlavným poslaním spoločnosti je bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých zákazníkov

Tomuto cieľu a poslaniu je podmienená aj celková stratégia spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa nazýva Energia pre krajinu, zastrešuje päť oblastí, päť energií : Energia pre kultúru, Energia pre šport, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Sú to sféry aktivít, ktorými elektrárne podporujú rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR), prezentujú inovatívne projekty v oblasti trvalej udržateľnosti, podávajú pomocnú ruku sociálne slabším a v neposlednom rade prinášajú nové iniciatívy energetickej efektívnosti.

Program Energia pre prírodu je program, prostred­níctvom ktorého Slovenské elektrárne ochraňujú a kultivujú životné prostre­die, každoročne podporujú desiatky projektov zameraných na ochranu prírody, hlavne v Tatranskom národnom parku a prichádzajú s vlastnými rieše­niami na zlepšenie životného prostre­dia.

Nesporne významným partnerom v tejto oblasti je aj Občianske združenie Za trvalo udržateľný rozvoj, ktoré je spoluorganizátorom najstaršieho festivalu svojho druhu na svete, dnes známom ako Ekotopfilm – Envirofilm.

„Sme hrdí, že naša spoločnosť stála pri vzniku tohto podujatia v roku 1974 a dodnes patrí k významným partnerom, ktorí sú si vedomí, že neustála potreba a vzdelanie v oblasti ochrany životného prostredia je našou každodennou povinnosťou.“ Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne ĎAKUJEME za podporu festivalu a šírenie myšlienky ochrany životného prostredia.

Click edit button to change this text.

Komentáre