Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je je prierezovou odbornou organizáciou rezortu Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Zriadená bola rozhodnutím ministra životného prostredia SR 17. mája 1993. Od roku 2005 SAŽP garantuje kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom zavedeného systému integrovaného manažérstva, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

Poslanie a činnosti SAŽP:

  • analýza a hodnotenie životného prostredia
  • poskytovanie  environmentálnych služieb
  • špecializovaná starostlivosť o životné prostredie
  • starostlivosť o krajinu
  • environmentálna výchova a vzdelávanie
  • dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky
  • medzinárodná spolupráca a reporting
  • environmentálna informatika a správa environmentálnych dát
  • implementácia OP ŽP a OP KŽP činnosťou sprostredkovateľského orgánu
  • programovanie a implementácia environmentálnych projektov

SAŽP (www.sazp.sk) organizačne zabezpečuje aj niektoré tradičné programy, podujatia a informačné médiá. Ide napríklad o Program obnovy dediny (www.obnovadediny.sk), súťaž Dedina roka (www.obnovadediny.sk) a Cenu Slovenskej republiky (www.cenazakrajinu.sk). Spolupracuje aj na Medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm (www.ekotopfilm.sk), vydáva odborno- náučný časopis o životnom prostredí Enviromagazín (www.enviromagazin.sk) a prevádzkuje Informačný portál MŽP SR – Enviroportál (www.enviroportal.sk).

SAŽP organizačne zastrešuje aj súťaž pre deti Zelený svet. Víťazi súťaže boli vyhlásení práve na Ekotopfilm – Envirofilm festivale v Banskej Bystrici. V Bratislave ste zase mohli vidieť výstavu súťaže Dediny roka.

Slovenskej agentúre životného prostredia ako spoluorganizátorovi festivalu  touto cestou ĎAKUJEME za podporu.

Komentáre