Kto by nechcel bývať v krajšom a zelenšom prostredí? Zeleň je naše spoločné dedičstvo, spoločný záujem a naša spoločná zodpovednosť. Aj z tohto dôvodu bola pre hlavné mesto Bratislavu veľkou výzvou možnosť zapojiť sa pred troma rokmi do výnimočného projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ kvôli zvýšeniu pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy, ktorý finišuje v apríli 2017. Odborným garantom projektu sa stala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Hlavná architektka projektu

Starostlivosť o zeleň bola v Bratislave dlhodobo zanedbávaná bez ohľadu na to, aké potrebné funkcie v meste plní. Popri estetickej funkcii, psychickej, zdravotnej, ide najmä o klimatickú funkciu zelene, ktorá sa podpisuje pod znižovanie výkyvu teplôt, znižovanie hluku, zachytávanie prachu, zvyšovanie vlhkosti ovzdušia a zabraňuje prehrievaniu v meste.

Kvalita zelene je jedným z hlavných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú klímu mesta. Aplikácia vhodných opatrení v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy tak predstavuje významný prínos z hľadiska zlepšenia kvality života v meste.

Obnova zelene pri Námestí slobody

Mesto postupne začalo s obnovou stromov a revitalizáciou verejných priestranstiev a uličných stromoradí, ktoré to najviac potrebujú. Počas trojročného obdobia sa v Bratislave podarilo zazelenať viacero ďalších miest, a tým výrazne prispieť ku zmierneniu negatívnych dopadov zmeny klímy.

Cestná zeleň na Námestí hraničiarov

Bratislavčania sa môžu tešiť z revitalizovanej plochy na Námestí hraničiarov a zrealizovanej výsadby cestnej zelene na Dolnozemskej ceste v Petržalke, nových stromov na Hlavnom a Františkánskom námestí, ako aj vynovenej aleje na Námestí Slobody. Pribudne aj nový oddychový priestor pre verejnosť „Parčík Svoradova“ v Starom Meste a zelené strechy na Domove seniorov ARCHA na Kramároch. Zároveň budú zrekonštruované dva rybníky, ich výpustné a nápustné objekty na bratislavskej Železnej studienke. V súčasnosti Mestská časť Nové Mesto ako partner projektu pracuje na revitalizácii priestoru Gaštanice na Kolibe aj výstavbe nového športového viacgeneračného parku JAMA pre verejnosť na ploche bývalého cykloštadióna.

Park JAMA – vizualizácia

Pri skvalitňovaní mestskej zelene sa prihliadalo aj na zlepšenie a zefektívnenie hospodárenia so zrážkovou vodou v rámci projektu. V tejto súvislosti sa začalo s poskytovaním finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v zmysle Akčného plánu Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý prispeje k zdravému a udržateľnému rozvoju mesta v súvislosti so zmenou klímy.

Rekonštrukcia rybníkov na Železnej studienke

Mesto mieni v ozdravovaní prírodného prostredia v Bratislave pokračovať aj uplatňovaním tzv. zeleného balíka zameraného na zlepšovanie stavu zelene v našom hlavnom meste. Trend zelených miest je populárny všade vo svete najmä odvtedy, čo sa do miest sťahuje čoraz viac ľudí. Kde je to možné, mesto nahrádza v záujme bezpečnosti a zlepšovania života svojich obyvateľov choré stromy v zmysle pravidla za jeden chorý strom dva nové stromy. Minulý rok pribudlo v Bratislave viac ako 130 zdravých stromov.

Hrušky ozdobné na Františkánskom námestí

Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy bol financovaný z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Okrem hlavného mesta, ako prijímateľa, na projekte participovali partneri MČ Nové Mesto, MČ Petržalka, Mestské lesy v Bratislave, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Mesto Bratislava si už uvedomuje potrebu ochrany životného prostredia. Pojem trvalo udržateľný mu nie je cudzí, a tomu svedčí aj fakt, že tento rok opäť podporuje festival Ekotopfilm – Envirofilm. ĎAKUJEME!  Držíme prsty v zazeleňovaní a pevne veríme, že mesto bude aj naďalej hľadať nové opatrenia, ako chrániť naše prostredie. 

Komentáre