Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne recyklujeme 23% odpadov, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to dosiahnuť?

Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním!

Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch? Pozývame vás na zaujímavú diskusiu AKO KOMPOSTOVAŤ V BRATISLAVE v piatok 4. mája o 18:00 v Bratislave v Hoteli Tatra. Na všetky vaše otázky nám odpovedia naši hostia, odborníci.

Zdroj: pixabay.com

Aké stanovisko majú k odpadovej situácii a ku kompostovaniu naši prizvaní hostia?

Prvým diskutujúcim bude Branislav Moňok, predseda organizácie Priatelia Zeme a expert na kompostovanie.

Branislav Moňok 

„Kompostovanie považujem za technológiu, ktorá patrí medzi najpriaznivejšie pre životné prostredie. Môže prebiehať na veľkých priemyselných kompostárňach, na záhradách, pred bytovým domom, ale aj napr. v kuchyni v našom byte. Je to teda spôsob, ako si aj laici, bez zložitých technológií dokážu zrecyklovať svoje biologické odpady. Z odpadov, ktoré tvoria 40 až 50 % hmotnosti našich odpadových nádob, si takto dokážeme svojpomocne vyrobiť užitočnú vec – kompost. Stačí len chcieť.“

Pozvanie do diskusie prijala i Mgr. Beata Humeníková, hovorkyňa a marketingová riaditeľka bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu.

Beata Humeníková

„Jednou z priorít hlavného mesta a mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu je dlhodobý program na podporu triedeného zberu, ku ktorému patrí aj bio odpad zo záhrad. Od roku 2017 môžu obyvatelia rodinných domov požiadať o pridelenie hnedej zbernej nádoby alebo kompostéra zdarma. Od marca 2018 majú možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou a to vďaka poskytnutiu kompostéra zdarma. Hlavné mesto zároveň podporuje aj budovanie komunitných kompostovísk, určených, napríklad, pre záhradkárske osady.“

Naším ďalším hosťom bude RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK a prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

Peter Krasnec

„Triedenie a následné spracovanie (zhodnotenie) bioodpadu je povinnosť, ktorá je zakotvená v európskej legislatíve. Slovensko, ako krajina EU, pristúpila k danej požiadavke a od 1.1. 2017 naplno zaviedla triedenie (zatiaľ len zeleného) bioodpadu. Daný typ odpadu, keďže je ľahko vytriediteľný a spracovateľný je vhodne oddeliť od komunálneho odpadu a spracovať do formy kompostu alebo iného výsledného produktu. Preto doporučujem triedenie bioodpadu.“

Nebude chýbať ani Ivana Maleš, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a blogerka známa pod pseudonymom Nezmar.

Ivana Maleš

„Odpadu je najdôležitejšie predchádzať a kompostovanie je jedna z najlepších foriem predchádzania vzniku odpadov. Nakoľko je bioodpadu v našich nádobách minimálne 45%, je to dôležitý koncepčný nástroj na znižovanie množstva odpadov v samosprávach. Kompostovanie je zároveň aj jeden z hmatateľných príkladov cirkulárnej ekonomiky.“

Veríme, že vás téma odpadov a kompostovania zaujíma a prídete sa do diskusie zapojiť. Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás!

Komentáre