Iniciatíva #mysmeles na jeseň 2017 rozprúdila v spoločnosti diskusiu a záujem o stav slovenských lesov. Do sporu sa dostali aktivisti a lesníci, najmä čo sa týka správy chránených území. Kto je zodpovedný za súčasný stav lesov a národných parkov? Čo požadujú aktivisti a na čo upozorňujú lesníci? Ide o dve odlišné skupiny ľudí?

Pozývame vás na zaujímavú diskusiu AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV? v stredu 2. mája v Cinemax Europa SC Banská Bystrica o 18:30, kde na všetky otázky odpovedia prizvaní hostia.

Zdroj: pixabay.com

Aké majú stanovisko k aktuálnemu stavu slovenských lesov pozvaní odborníci?

Ing. Ľuboslav Mika je absolvent Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene (LF TUZVO). Profesne sa dlhodobo venuje problematike ochrany prírody (lesov). Podieľal sa na zakladaní monitorovacieho systému zdravotného stavu lesov SR – ICP Forest – lesné ekosystémy a koordinoval prípravu certifikačného systému podľa schémy PEFC na Slovensku. Taktiež pracoval v štátnej správe, ako aj v Štátnej ochrane prírody SR. Dnes sa venuje problematike ochrany prírody v podmienkach LESOv SR, š. p. Banská Bystrica.

Ľuboslav Mika

„Ak dnes položíte verejnosti otázku: „Ste spokojný so stavom ochrany prírody na Slovensku?“ myslím, že  väčšina respondentov povie „NIE“. Samozrejme požiadavky (očakávania) zástupcov jednotlivých skupín (ochranári, obyvatelia miest či vidieka, vlastníci lesov, poľnohospodárskej pôdy….) môžu byť rozdielne. Iné požiadavky majú vlastníci pozemkov, ktorých živobytie je závislé od obnoviteľných prírodných zdrojov, iné požiadavky majú logicky aj voľnočasoví rekreanti, ktorí chodia čerpať energiu po práci.

Ing. Tomáš Dražil, PhD. pracuje na Správe NP Slovenský raj od r. 1994, posledných 5 rokov ako riaditeľ. Lesník a vegetačný ekológ, autor zonácie NP Slovenský raj, ktorá bola schválená v r. 2015.

Tomáš Dražil

„Sme národný park a je len dobré ak verejnosť vyjadruje názor na obhospodarovanie lesov, úroveň ochrany prírody či rozvoj turistiky. V podmienkach slovenskej ochrany prírody, kde Správy národných parkov až na malé výnimky nemajú pozemky v parku vo svojej správe nie je možné presadzovať riešenia silou. Je nevyhnutné sa počúvať, odborne argumentovať a hľadať kompromisy.“

Pozvanie do diskusie prijal aj Ing. Michal Wiezik PhD., ktorý pôsobí na katedre aplikovanej ekológie, Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. Pedagogicky pôsobí najmä v problematike manažmentu chránených území. Zameriava sa na ekologické hodnotenie vplyvu rôzneho využitia zeme na lesné a lúčne ekosystémy. Presadzuje fungujúcu ochranu prírody na Slovensku, no je aj odborníkom na život mravcov.

Michal Wiezik

„Vedecké výskumy jasne dokladujú skutočnosť, že obhospodarovanie lesov má nepriaznivý vplyv na mnohé zložky lesa. Negatívny dopad je merateľný; strácame druhy, procesy, ekosystémové služby. Náprava tohto stavu vyžaduje systémové riešenie založené na dôslednom pochopení princípov fungovania lesných ekosystémov a reflektovaní súčasných požiadaviek spoločnosti na les.“

Ako posledný diskutujúci sa predstaví Ing. Blažej Možucha, generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica.

„V poslednom období sa šíri množstvo dezinformácií, lží a poloprávd v našich médiách o situácii v našom lesníctve. Vynorilo sa množstvo ochranárov, ktorých činnosť je založená iba na zákazoch, príkazoch a experimentoch s bezzásahovosťou. Ich činnosť lesu ako ekosystému viac škodí, ako pomáha a stojí všetkých občanov Slovenska obrovské finančné prostriedky. 

Vo všetkých lesoch je potrebné hospodáriť, ale šetrne. Tak , aby plnili všetky ostatné funkcie, nie iba drevoprodukčnú. Lesníci boli prví, ktorí začali zalesňovať odlesnené plochy za posledných cca 250 rokov. Vďaka nim sa zvýšila lesnatosť Slovenska na terajšiu úroveň. A práve vďaka lesníkom patríme k najlesnatejším krajinám v Európe. Ak ešte máme v súčasnej dobe na našom krásnom Slovensku čo chrániť, tak je to skutočne iba vďaka lesníkom, ktorí sa odborne a vysoko fundovane starajú stáročia o naše lesy.“

Ak vás zaujíma aktuálny stav slovenských lesov, príďte sa zapojiť do diskusie a zaplavte našich hostí otázkami. Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás!

Komentáre