Milí študenti, zaujíma vás ochrana životného prostredia? Chceli by ste ju študovať? Jednou z možností je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied, Katedra životného prostredia.

 

Zdroj: Univerzita Mateja Bela

Hlavnou náplňou Katedry životného prostredia je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore Environmentálny manažment, v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. V uvedenom študijnom odbore má  priznané aj právo konať rigorózne skúšky. V budúcom akademickom roku 2018 – 2019 bude otvorený nový študijný program v bakalárskom stupni štúdia, Bezpečnosť životného prostredia.

Základná koncepcia stavby študijného programu principiálne vychádza z dvoch nosných odborných línií. Prvú líniu predstavuje komplex poznatkov zameraných na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia vychádzajúci zo silného spoločensko-prírodovedného základu. Druhá línia je reprezentovaná environmentálno-manažérskym komplexom poznatkov.

Výskumná činnosť Katedry je zameraná na štúdium environmentálnych dôsledkov antropickej činnosti na životné a pracovné prostredie ako aj ľudské zdravie, identifikáciu a hodnotenie environmentálnych rizík, návrhy sanačných opatrení ako aj aplikáciu integrovaného manažmentu. Katedra vydáva vedecký časopis Acta Universitatis Matthiae Belii, séria Environmentálne  Manažérstvo.

Vedecko-výskumná činnosť umožňuje národnú a medzinárodnú spoluprácu v rámci projektov, ako Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy; Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií zo spracovania dreva; Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére; Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti; Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb; Zelená ekonomika; Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov.

Zdroj: Univerzita Mateja Bela

Na vedecko-výskumnej práci sa aktívne podieľajú študenti. Majú tak možnosť aplikovať získané teoretické poznatky. Zúčastňujú sa na terénnom výskume, spracovávaní a analýze vzoriek ako aj následnom hodnotení. Dosiahnuté výsledky prezentujú na konferenciách a iných podujatiach. Skúsenosti získavajú na exkurziách a terénnych cvičeniach, ale aj v zahraničí, v rámci rôznych študijných pobytov a stáží, s cieľom byť dobre pripravení na profesionálnu kariéru v oblasti životného prostredia.

Študenti sa taktiež podieľajú na zaujímavej akcii ako je festival Ekotopfilm – Envirofilm. A my v mene celého tímu za spoluprácu ďakujeme.

Komentáre