Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond, ktorý bol zriadený pri SAŽP a oprávnenými žiadateľmi o podporu, sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Zdroj: pixabay.com

MŽP SR získalo spolu s SAŽP na túto aktivitu aj prostriedky zo súkromného sektora, pričom na podporu projektových zámerov v prvom kole výzvy, ktoré bolo vyhodnotené vo februári, bolo určených 155 200 Eur. ZVF takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Do ZVF prispeli okrem MŽP SR aj súkromné spoločnosti – CRH (Slovensko) a. s.; VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.; Slovnaft, a. s.; Slovalco, a. s. a Nadácia VÚB a jedna fyzická osoba.  MŽP SR vytypovalo v spolupráci s donormi a SAŽP štyri oblasti, do ktorých má byť nasmerovaná pomoc. Sú nimi Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií, Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo, Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života a Ekoinovácie.

Do prvej výzvy bolo prihlásených 44 projektových zámerov a na základe odborného hodnotenia bude podporených 28 projektov, ktoré sú zverejnené na stránke ZVF, kde sú dostupné aj ďalšie informácie týkajúce sa fondu.

Komentáre