Mesto Modra sa od roku 2016 aktívne zapája k oslavám Dňa Zeme vysádzaním nových stromov v meste. Už po tretíkrát sa občania pridali k aktivitám mesta ku Dňu Zeme a priložili ruky k dielu. V roku 2016 sa dosádzali lipy v lipovej aleji pri cintoríne v Modre. O rok neskôr sa sadili stromy v areáli základných škôl a materskej školy za účelom vytvorenia tienistých miest pre deti a v tomto roku sa vysádzali stromy v komunitnom sade na Zochovej chate. Tradične pri oslavách Dňa Zeme mesto pripravilo zaujímavé športovo-výchovné hry pre deti, rodičov a ich kamarátov a malé občerstvenie. Podujatie Dňa Zeme sa doteraz tešilo peknej účasti obyvateľov mesta. Modranské základné aj stredné školy sa aktívne zapájajú do enviroaktivít a aj mesto Modra rozvíja a podporuje aktivity týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia.

Zdroj: Modra

V roku 2012 poskytlo mesto Modra dotáciu pre ZŠ Vajanského na účely prihlásenia sa do projektu ZELENEJ ŠKOLY, ktorý sa v škole realizoval počas celého šk. roka 2012/2013. Do projektu „Zelená škola“ je v súčasnosti zapojená Základná škola Ľ. Štúra v Modre a Stredná odborná pedagogická škola. Zelená škola je jedinečný certifikačný enviro-vzdelávací program na svete, do ktorého je zapojených viac ako 51 000 škôl zo 67 krajín sveta. Práve modranská škola je jednou z mála slovenských škôl, ktoré sa stali súčasťou veľkej „rodiny Zelených škôl“ na celom svete a za uplynulé 2 školské roky získala medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku siete ,,Eco-Schools“.

Úspechom sa spolu s nimi veľmi tešíme!

Komentáre