V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s aktuálnou, celospoločensky zodpovednou a náležitou environmentálnou témou, s triedením odpadov a ich následnej recyklácie. Mesto Banská Bystrica má v tejto oblasti významnú pozíciu, nakoľko je zodpovedné za zabezpečenie zberu odpadov od obyvateľov.

Zdroj: www.facebook.com/Mesto-Banská-Bystrica

Prvé pokusy boli neúspešné

V deväťdesiatych rokoch bol záujem ľudí nízky. V roku 2002 sa v Banskej Bystrici začalo s triedeným zberom skla a papiera. Po dvoch rokoch pribudli aj plasty a v roku 2010 nastala výraznejšia zmena, ktorú Banskobystričania prijali pozitívne. Súvisela s realizáciou projektu „Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu – BRO a kovov“ a pri tejto príležitosti boli na celom území mesta rozmiestnené zberné nádoby. V roku 2013 sa zber rozšíril o textil a odevy, ktorých ročne vyzbierame približne 125 ton. V súčasnosti je na území mesta pravidelne rozmiestnených cca 450 stanovíšť triedeného zberu, ktoré môže využívať každý občan. Za obdobie pätnástich rokov triedenia komunálnych odpadov v meste môžme konštatovať niekoľkonásobný nárast množstva všetkých triedených odpadov. Je za tým ekologickejšie zmýšľanie a každodenná aktivita občanov.

Zdroj: Banská Bystrica

Množstvo odpadov v tonách r. 2002 r. 2006 r. 2011 r. 2016
papier 22,37 421,943 237,71 758,273
sklo 70,31 412,36 802,31 894,67
plasty 0 66,42 157,699 185,6
kovy 15,2 14,99 35,315 112,03
biologicky rozložiteľný odpad 190,2 632,93 3 086,76 4 298,01

„Keď hodnotíme rok 2016, dostávame sa v Banskej Bystrici nad 31% recyklácie všetkých komunálnych odpadov v meste. To už môžeme považovať za nadpriemerné na pomery Slovenskej republiky,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ.

Cieľom, ktorý stanovilo Ministerstvo životného prostredia SR vychádzajúc zo smerníc EÚ pre rok 2020 je 50% miera recyklácie pre papier, sklo, plasty a kovy. „Veríme, že sa nám k tomuto cieľu podarí aspoň priblížiť. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do triedeného zberu odpadov, čím nám pomáhajú pozitívne vyčnievať z priemeru tejto environmentálne dôležitej oblasti. Aj vďaka Vám sa nám darí šetriť prírodné zdroje a tým i naše životné prostredie,” dopĺňa Michal Štúber. Viac informácií o triedenom zbere odpadov nájdete na stránke mesta Banská Bystrica v sekcii Životné prostredie a odpady – Odpady.

Mesto Banská Bystrica je aj tento rok spoluorganizátor festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, za čo ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu i do ďalších rokov.

Komentáre