FCC veria, že výchova k ekologickému cíteniu má najväčší efekt u najmladšej generácie, ktorá potom osvojené návyky prenáša aj do domácnosti. Cieľom nás všetkých by malo byť znižovanie množstva odpadu, a to práve vytriedením zložiek odpadu, ktoré vieme ďalej spracovať.

Bolo by výborné, keby sa deti a mladá generácia nepozerali na papier, plasty a sklo ako na odpad ale ako na materiál, ktorý môže mať „ďalší život“.

Projekty ekologickej výchovy realizuje spoločnosť FCC Environment (predtým A.S.A.) už od roku 1997. Vzdelávanie tej najmladšej generácie v ekologickom duchu, a to či už v materských školách alebo na základných, prinieslo veľa dobrého.

V rámci edukácie organizuje FCC exkurzie na triediacu linku a skládku odpadov. Na mieste deťom ukazuje, ako to vyzerá, keď sa odpad v domácnostiach netriedi. Skúsenosť s obrovským množstvom odpadu na jednom mieste, jeho uskladnením alebo spracovaním, je pre školákov neobvyklým vizuálnym zážitkom na dlhé obdobie. Návštevy skládok odpadu a triediacich liniek považuje za moderný a najprístupnejší spôsob ekologickej výchovy.

Zdroj: FCC

Už ôsmy rok organizuje FCC „Súťaž s pánom Smietkom“ – ekologickú súťaž v zbere druhotných surovín. Cieľom súťaže je zavedenie trvalého systému separovaného zberu papiera a plastov, prípadne i ďalších zložiek odpadu v školách. Počas celej doby trvania súťaže vyzbierali viac ako 1 597 600 ton papiera. Ročne sa do súťaže zapojí viac ako 6600 žiakov.

Zdroj: FCC

Súčasťou tejto súťaže je aj sprievodná výtvarná súťaž „Kreslíme so Smietkom“, v rámci ktorej zapojené školy pracujú počas svojich umeleckých hodín na prácach na tému „Umenie z odpadu“. Na práce používajú odpadové materiály ako kelímky z jogurtov, plechovky, plastové fľaše, papierové obaly z vajíčok, vrchnáčiky z PET fliaš alebo vatové tampóny.

Prostredníctvom výrobkov a výtvorov sa môžu deti zamyslieť, že množstvo vecí okolo nás sa dá znovu využiť. Nie všetko, čo prvotne považujeme za odpad, naozaj odpadom aj je. Práve naopak, snažia sa vidieť v „odpade“ okolo nás možnosti na opätovné využitie a recyklovanie. Tí najkreatívnejší si môžu pochutiť na sladkej odmene.

Spoločnosť FCC je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre