Sme radi, keď idú naši festivaloví partneri príkladom v ochrane životného prostredia a angažujú sa na rôznych environmentálnych aktivitách. Spoločnosť OZV ELEKOS, ako neziskové združenie, v rámci zabezpečovania výkonu v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov, realizuje aj propagačné a vzdelávacie aktivity. 

Eko-výchovný program pre detičky z materskej škôlky Bajzova v Žiline

OZV ELEKOS sa v rámci propagácie, vzdelávania a osvety odpadového hospodárstva snaží zamerať aj na našich najmenších a to hravými formami náučno-vzdelávacích aktivít priamo v materských a základných školách. OZV sa popri týchto aktivitách snaží spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na environmentálnu výchovu detí.

Okrem mnohých propagačno-vzdelávacích aktivít môžeme spomenúť zopár príkladov vzdelávacích aktivít zameraných na environmentálnu výchovu detí priamo v školách a škôlkach v meste Púchov a meste Žilina.

Eko-výchovný program pre žiakov zo základnej školy Námestie mladosti v Žiline

Ako vyzerá naše prostredie, je výsledok nášho životného štýlu a správania sa k našej Zemi. OZV ELEKOS v spolupráci s neziskovou organizáciou Deti čistej Zeme n. o. sa snaží šíriť myšlienku, že všetci spoločne môžeme vytvoriť čistejšie, krajšie a zdravšie životné prostredie, v ktorom žijeme a popri tom kladie dôraz na osvetu v oblasti odpadového hospodárstva.

Eko-výchovný program pre detičky z materskej škôlky Mládežnícka v Púchove

OZV ELEKOS a Deti čistej Zeme n. o. boli v roku 2017 súčasťou mnohých eko – výchovných programov pre deti materských škôl a základných škôl.

V programoch si deti zábavnou a hravou formou vyskúšali, ako správne triediť odpady, aký osoh má separácia komunálnych odpadov a popri tom sa dozvedeli čo to o odpadoch ako takých.

Snažili sme sa im napríklad náučnou formou vysvetliť, že je dôležité odpad zmenšovať (stláčať) a až potom vhodiť do koša. Získané zručnosti si deti overili pri praktických a zábavných cvičeniach v rámci separovania jednotlivých odpadov do farebných odpadových košov“, vysvetľuje Jozef Straňák.

Svoje vedomosti si deti upevnili aj pri rozprávkach, ktoré im boli v rámci programu premietané (napr. rozprávka o slimáčikovi Máčikovi, rozprávka o strome Života a pod.). V rámci vzdelávacích aktivít sa deti a žiaci mohli naučiť, ako prispieť k zlepšeniu aktuálneho stavu nášho životného prostredia.

Z pohľadu OZV ELEKOS je dôležité ukázať našej formujúcej sa budúcej generácii správnu cestu v oblasti nakladania s odpadmi a od ranného veku ich viesť ku správnemu environmentálnemu mysleniu.

Vypracovali:

Za OZV ELEKOS: RNDr. Jozef Straňák, PhD. – environmentálny poradca pre obce

Za OPŽP SK, s.r.o.:  Ing. Dominika Ďurišová – špecialistka pre environmentálnu osvetu detí a mládeže

Komentáre