Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je aj v tomto roku hlavným partnerom nášho festivalu, si v tomto roku pripomína štvrťstoročie svojej činnosti.

Zdroj: SAŽP

Popri sledovaní dokumentárnych filmov o trvalo udržateľnom rozvoji sa tak budete môcť, prostredníctvom sprievodných podujatí v oboch festivalových mestách – Bratislave a Banskej Bystrici, oboznámiť aj s jej činnosťou a realizovanými aktivitami. Jubileum SAŽP oslávi aj celodenným moderovaným podujatím 8. júna 2018 na námestí SNP v Banskej Bystrici, ktorým si pripomenieme nielen najlepšie momenty SAŽP za 25 rokov jej činnosti, ale aj Svetový deň životného prostredia. Svojou účasťou už podujatiu prisľúbili podporu spoločnosť Energie pre Vás, ktorá bude propagovať zelené technológie, úspory energie i udržateľnú dopravu, Nadácia Ekopolis, ale aj niektoré rezortné inštitúcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Jubileum však chcú osláviť aj prácou v prospech životného prostredia a preto pripravujú environmentálne podujatie pre zamestnancov SAŽP, ktorého súčasťou bude dobrovoľnícky deň Ako dar pre prírodu.

Zdroj: SAŽP

Hlavnou úlohou SAŽP je starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Agentúra, ktorá je jedinou prierezovou odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou, bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR 17. mája 1993 a svoju činnosť oficiálne odštartovala v júli 1993. Odvtedy plní odborné úlohy pre zriaďovateľa, pre výkon orgánov štátnej správy, organizácie verejnej správy, samosprávy, Európsku úniu, medzinárodné inštitúcie, univerzity, mimovládne organizácie i pre odbornú a laickú verejnosť. Vykonáva ich v zmysle Plánu hlavných úloh SAŽP, ktoré sú v posledných rokoch rozdelené do ôsmich oblastí.

SAŽP plní aj funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP). V programovom období 2014 – 2020 je SAŽP poverená Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom výkonom úloh OP KŽP v oblasti programovania, realizácie projektov, monitorovania a hodnotenia operačného programu, informovania a komunikácie, ako i v prierezových oblastiach. V rámci jednotlivých oblastí plní SAŽP v súčasnosti úlohy prostredníctvom sekcií environmentalistiky a riadenia projektov; fondov EÚ; ekonomiky a prevádzky a  environmentálnej informatiky. Kvalitu poskytovaných služieb a environmentálny prístup garantuje SAŽP certifikátmi kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

SAŽP ďakujeme za pomoc a podporu festivalu a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Komentáre