Téma životného prostredia sa týka nás všetkých.  A nemôže nám byť ľahostajná. Je dôležité, aby sme sa tejto problematike venovali a začali robiť viac pre kvalitu životného prostredia. Trnavský samosprávny kraj, v rámci aktivít na podporu ochrany životného prostredia, vyhlásil už ôsmy ročník súťaže Ekologický čin roka, a to pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Aj takýmito podujatiami  deklarujeme reálny záujem o životné prostredie a zámer budovať environmentálne povedomie v spoločnosti.

V predchádzajúcom ročníku súťaže bol za najlepší ekologický čin vyhlásený projekt Mestskej polície Sereď „Myslíme logicky – žijeme ekologicky“. Hlavným cieľom bolo vzbudiť u detí a mládeže záujem o prírodu, rešpekt a úctu k nej a zodpovedný prístup k životnému prostrediu a jeho ochrane. Projekt bol na školách a edukačných zariadeniach realizovaný ako školský akčný deň, mimoškolská činnosť, blok environmentálnej triednej aktivity alebo ako táborový „eko-deň“. Na druhom mieste skončili hneď dva projekty: „Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť“ a „Smeťozbery“. 

Vyhodnotenia súťaže Ekologický čin roka 2017

Projekt Obchodnej akadémie Veľký Meder: „Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť“.

Obchodná akadémia Veľký Meder je už šiesty rok zapojená do projektu Zelená škola. Zo školského skladu v priestoroch školy vytvorili terasu „VITA. Priestor vyčistili, doplnili paletami na sedenie a skrášlili zelenými rastlinami. Škola sa zapojila aj do projektu LIFE Ochrana vtákov. Na Deň stromov 20. októbra 2017  v Chránenom vtáčom území Ostrovné Lúky realizovali výsadbu stromčekov, pričom sa spolu zasadilo takmer 950 stromčekov. Na záver roka vyčistili parkovisko pri ceste Veľký Meder – Medveďov. Celkovo vyzbierali 24 vriec odpadu.

Druhým projektom bol zámer dobrovoľníckej skupiny Dobrovoľný Občasný zber odpadkov rukami Hlohovec s názvom „Smeťozbery“

Dobrovoľníci DOZOR HC pravidelne organizujú tzv. smeťozbery, v rámci ktorých dobrovoľne čistia jednotlivé lokality mesta od smetí a odpadu. V roku 2017 uskutočnili spolu 43 akcií, z toho 24 organizovaných prostredníctvom  smeťozberov a 19 skrášľovacích akcií. Nazbierali 155 veľkých vriec odpadu  a 2 kontajnery nadrozmerného odpadu. V rámci skrášľovacích akcií renovovali 4 autobusové zastávky, 6 zábradlí a čistili chodníky. Zlikvidovali 2 veľké skládky odpadov a 14 malých. Na všetkých akciách sa svojou dobrovoľnou činnosťou podieľalo približne 46 dospelých a 10 detí. Na záver roka vysadili dva krásne platany v Pánskej záhrade v Hlohovci.

Súťaže Ekologický čin roka sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy základných a stredných škôl, kolektívy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, samosprávy a záujmové združenia.

Za ekologický čin trnavská župa považuje realizovanie aktivity ako sú napr. likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene v areáloch škôl, zariadení a na verejných priestranstvách, záchrana cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a iné aktivity podobného charakteru. Najlepšie projekty sú finančne a morálne ohodnotené. Projekty vyhodnocuje odborná komisia, ktorú menuje trnavský župan.

Aj prostredníctvom takýchto súťaží sa trnavská župa snaží zvyšovať povedomie o ochrane životného prostredia. V tomto snažení však ide Trnavský samosprávny kraj ešte ďalej. Aktívne podporuje rozvoj cyklodopravy, alternatívne formy dopravy ako aj vzdelávanie širokej verejnosti v environmentálnej oblasti.

Komentáre