S jasným cieľom pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) k príprave Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Jej návrh predstavil širokej verejnosti v rámci odbornej konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Úradu TSK vo štvrtok 4. apríla 2019.

Na príprave Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pracuje župa už od jesene 2017, a to v úzkej spolupráci so združením Špirála, ktoré ma dlhoročné skúsenosti v oblasti environmentálnej výchovy na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky (SR) pre rozvoj občianskej spoločnosti. „Je to výborný príklad ukážkovej spolupráce, ktorá je prenosná na akékoľvek územie Slovenska. Projekty ako Zelená župa, Zelené oči či participatívne rozpočty na stredných školách sú príkladom toho, že veríme v úspech koncepcie tak ako je navrhnutá,“ povedal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj ide aj v oblasti environmentálneho vzdelávania mládeže príkladom pre zvyšok Slovenska. „V prípade, že koncepciu tak ako je navrhnutá schváli Zastupiteľstvo TSK, budeme prvým samosprávnym krajom, ktorý začne environmentálnu výchovu mládeže riešiť koncepčne. A to od tých najmenších detí cez školu až priamo do domácností. Očakávame, že pozitívny prístup k ochrane životného prostredia si tak deti osvoja už od skorého veku,“ vysvetlila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. „Koncepcia, tak ako sme ju riešili v Trenčianskom kraji, je modelovo výnimočná v rámci celého Slovenska. Najdôležitejšie je, aby sme mali vzdelaných pedagógov, lektorov a osvetových pracovníkov, ktorí by túto tému šírili ďalej,“ doplnil koordinátor projektu a predseda združenia Špirála Richard Medal.

Hlavnými piliermi, na ktorých koncepcia stojí, je rozvoj infraštruktúry, podpora ľudských zdrojov, rozvoj informačnej a metodickej podpory a vytvorenie systému financovania. „Celá koncepcia je nastavená na viaczdrojové financovanie, či už zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotknutých ministerstiev, eurofondov, rozpočtu TSK či súkromného sektora. Je potrebné nájsť ten správny model financovania,“ doplnila Martina Lamačková. Prvým krokom je podľa slov Richarda Medala vytvorenie krajského ekocentra, ktoré by mali v dlhodobom horizonte doplniť ďalšie 4 regionálne ekoncentrá. Aj v oblasti envirovzdelávania mládeže využíva župa participatívny prístup a návrh koncepčného materiálu pred jeho predložením do Zastupiteľstva TSK prerokovala s verejnosťou.

Príprava koncepcie je jedným z dvanástich pilotných projektov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Zdroj: tsk.sk

Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre