Topoľčany jednoducho vedia, ako zlepšovať kvalitu životného prostredia svojich obyvateľov. Dovolíme si tvrdiť, že môžu byť inšpiráciou aj pre iné mestá, pretože ich aktivity prispievajú k zvýšeniu ochrany životného prostredia na Slovensku.

V problematike triedenia odpadov má mesto Topoľčany od roku 2012 jasno. Celkom sa v meste separuje až 6 komodít : sklo, papier, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, šatstvo, textil, obuv a hračky. Okrem tejto širokej škály v možnosti separácie odpadov má mesto k dispozícií aj dotrieďovací dvor a dokonca kompostáreň bioodpadov!

Dotrieďovací dvor slúži nielen pre topoľčanov, ale aj pre ľudí zo širšieho okolia. Do zberného dvora môžu občania priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný alebo toxický) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu. Takto sa tu ekologicky naloží s rôznymi druhmi nebezpečného odpadu a predíde sa záťaži na životné prostredie. Dotrieďovací dvor mesta Topoľčany bol zriadený v roku 2011 z prostriedkov EÚ a občanom slúži podnes.

Ďalšou zaujímavosťou je mestská kompostáreň bioodpadov, ktorá funguje od roku 2007. Spracuváva najmä biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, cintorínov, parkov a z pozemkov právnických a fyzických osôb. Takto vzniknutý kompost, hnojivo, potom poslúži záhradkárom na dopestovanie nezávadných plodín.

zdroj: topolcany.sk

Mesto vzdeláva aj svoje deti

Ako naučiť generácie šetrne zaobchádzať s našou Matkou Zemou?

Správne, cesta vedie cez tých najmenších. Toto poslanie si privlastnilo aj mesto Topoľčany. Cez Deň separovaného zberu domového odpadu sa aktívne venuje environmentálnej výchove svojich najmenších. Zábavnou formou sa deti oboznámia s potrebou triedenia odpadu. Na dotrieďovacom dvore sa môžu zúčastniť rôznych hier a súťaží.

Najnovšie mesto  pracuje na vydaní omalovánky o separovanom zbere, ktorá bude k dispozícii na jeseň 2016.

Pre študentov zo stredných škôl, mládežníckych organizácií pôsobiacich v meste a Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany je určená aj akcia Deň Zeme, v rámci ktorej sa čistí mesto od odpadkov. Toto upratovanie sa koná každoročne 22. apríla na Deň Zeme a je veľmi potešujúce, že mladým ľuďom z Topoľčian nie je jedno ako sa s našou prírodou zachádza. ,,Študenti sa vždy s radosťou zapájajú a pomáhajú s upratovaním priestorov nášho mesta“, prezradila Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru mesta Topoľčany.

zdroj: bioenergytopolcany.sk

Elektráreň na biomasu

Okrem samotnej separácie odpadu mesto Topoľčany berie ohľad na životné prostredie aj pri výrobe elektrickej energie. Tú zabezpečuje  elektráreň na biomasu, ktorá bola spustená do prevádzky v roku 2011. Elektráreň spracuje ročne cca 100 000 m3 drevnej hmoty (štiepky), z ktorej okrem výroby samotnej elektrickej energie vytvára teplo pre viac ako 8 500 topoľčianskych domácností. Popol, vznikajúci spaľovaním drevnej štiepky je environmentálne nezávadný. Je zachytávaný v rôznych častiach technologického procesu do 4 kontajnerov a následne môže byť používaný v poľnohospodárstve ako hnojivo.

Tešíme sa do vášho zeleného mesta v piatok 23.09.2016 a dúfame, že vás tam bude čo najviac, kedže vstupné sa na náš program neplatí

Viac informácií o festivale v Topoľčanoch nájdete aj na Facebooku.

Komentáre