Zdroj: Bratislavská župa

V súčasnosti sa o znovuzrodenie Národného parku Podunajsko (NPP) usiluje okrem iných aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Bratislavský samosprávny kraj už niekoľko mesiacov pripravuje podmienky pre vznik Národného parku Podunajsko. Tento projekt by bol prepojený s už existujúcimi národnými parkami v susedných krajinách ako Rakúsko, Maďarsko a Česká republika. Najbližším z nich je rakúsky Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy), ktorý sa začína len kúsok od našich hraníc. Na pôde BSK bola pre ochranu lesov a prípravu národného parku vytvorená osobitná pracovná skupina, zložená z odborníkov, ochranárov, aktivistov ale aj komunálnych politikov. Podporu vzniku národného parku nedávno vyjadrilo aj predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a ďalšie významné inštitúcie.

Bratislavský samosprávny kraj prebral záštitu nad iniciatívou vzniku Národného parku Podunajsko v lete tohto roku. Túto iniciatívu podporili aj župní poslanci na svojom zastupiteľstve, mestskí poslanci a poslanci bratislavských mestských častí Staré mesto, Petržalka, Ružinov, Karlovej Vsi a Rusoviec.

Ďalšiu podporu vyjadrili aj vedeckí pracovníci Geografického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV a Ústavu ekológie lesa SAV. Podporné stanoviská na Úrad BSK doručili aj dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského doc. RNDr. Milan Trizna, CSc, Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad, predstavitelia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku, riaditeľ Národného parku Podyjí v Českej republike Ing. Tomáš Rothröckl, riaditeľ Národného parku Donau-Auen v Rakúsku Mag. Carl Manzano, generálny sekretár siete Danubeparks Mag. George Frank, riaditeľ Národného parku Dunaj – Ipeľ András Füri a riaditeľ Národného parku Dunaj – Dráva Szabolcs Závoczky.

Národný park Podunajsko podporí turizmus

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vznikom národného parku zanikne pre turistov možnosť spoznávania tejto oblasti, no opak je však pravdou.

Jednou z podmienok Bratislavského samosprávneho kraja je, aby v kľúčových dokumentoch bol garantovaný rozvoj infraštruktúry na podporu cestovného ruchu. V NP Podunajsko budú okrem vybudovaných cyklotrás a turistických trás, priestory pre vodácku turistiku a ekoturizmus. V okolí pribudnú ubytovacie kapacity, stravovacie služby. Chýbať nebudú ani odpadkové koše, altánky, lavičky a najmä miesta vyhradené priamo pre ohniská. Vytvorené cyklotrasy či turistické chodníky však budú musieť rešpektovať hlavnú úlohu národného parku a to ochranu prírodných ekosystémov. A rešpektovať by ich mali samozrejme aj všetci návštevníci. Do koncepcie vzniku NPP v časti vstupné body bude začlenené aj pripravované ekocentrum v MČ Čunovo a v záväzných dokumentoch NNP bude plne akceptovaný vodácky areál na Zemníku v katastrálnom území MČ Jarovce.

.

„Národný park Podunajsko nám poskytne šancu, ako môžeme sprístupniť aj miesta, ktoré sú dnes neprístupné alebo miesta, ktoré sú pre cestovný ruch menej turisticky atraktívne. Cieľom budúceho národného parku je chrániť prírodu, teda lužné lesy a celý ekosystém, a sprístupniť ich verejnosti. Zatraktívniť národný park pre ľudí chceme napríklad otvorením ostrova Sihoť za určitých podmienok či vybudovaním turistických rozhľadní. Verím, že najmä včasnou výchovou a zážitkovým vzdelávaním si práve mladá generácia aj cez prírodu môže budovať pozitívny vzťah k svojmu regiónu.“ Pavo Frešo

Pavol Frešo – predseda BSK

Bratislavský samosprávny kraj postupne finalizuje komplexný pozičný dokument, ktorý predstaví rozvojový potenciál územia a rozsah potrebnej infraštruktúry. Zachované v ňom musia byť rozvojové záujmy dotknutých samospráv, územné plány aj ciele v oblasti životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu.

S finálnym dokumentom sa už začiatkom roka stretnú zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja s ministrom životného prostredia. Vyhlásenie Národného parku Podunajsko je už teda v kompetencii Vlády SR.

Komentáre