Nedávno sa v Modre uskutočnila odborná konferencia o geoparkoch a geoturistike pod názvom Geopark – nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu“. Toto podujatie malo za hlavný cieľ oznámiť postup pri plánovaní ďalšieho slovenského geoparku: Geopark Malé Karpaty.

Zdroj: Bratislava region tourism

Geoturistika

Geoturistika a geoparky sú zaujímavým trendom, ktorý zahŕňa spôsoby trávenia voľného času, ale i rozvoj vzdelávacích a ekonomických aktivít daného územia, ktoré pod konkrétny geopark spadá. Nejedná sa teda o výhradne vedecké projekty, ich primárnym cieľom je ochrana daného územia. Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti, ktoré sa snaží zachovať a prostredníctvom ktorých sa usiluje prezentovať geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty daného územia, no zároveň je nástrojom regionálneho rozvoja a turizmu. V súčasnom období sú na Slovensku zriadené 3 geoparky: Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark a Novohradský geopark. Nezisková organizácia Barbora sa snaží o založenie Geoparku Malé Karpaty.

Zdroj: Bratislava region tourism

Geopark Malé Karpaty

Jedná sa o 1 199 km2, čo je spolu 64 katastrálnych území rozdelených do 6 geomontánnych oblastí. Okrem rozvoja regiónu, služieb a produktov cestovného ruchu a zvýšenia návštevnosti domácich a zahraničných turistov, má Geopark Malé Karpaty najmä v tunajších obyvateľoch prebudiť chuť po spoznávaní regiónu, jeho jedinečnosti a historických okolností, ktoré ho sformovali do dnešnej podoby a rozvíjať tak ich identifikáciu s územím, na ktorom žijú.

Zdroj: Bratislava region tourism

Projekt by mal zahŕňať spoluprácu štátnych, vzdelávacích a verejnoprávnych inštitúcií, miest, obcí a rôznych záujmových združení. V malokarpatskom regióne sa v súčasnosti svojou aktivitou prezentujú mnohé organizácie, spolky, ale aj jednotlivci, ktorí sa aktívne podieľajú na popularizácii geológie, zachovaní baníckych tradícií, odkrývaní histórie a aktívnej ochrane prírody. Geopark Malé Karpaty je preto príležitosťou na spájanie síl a odhodlania, ktoré sa pretavia do funkčného geoparku, ako projektu celého regiónu.

Iniciatívu vzniku nového geoparku podporuje krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

Komentáre