Blíži sa najvýznamnejšia akcia Lesov Slovenska, ktorá sa každoročne koná v Čiernom Balogu. Lesy SR, š. p. a OZ VYDRA vás pozývajú na XVI. ročník Dňa stromu – sviatku všetkých, ktorí majú radi les a súčasne 4. Celoslovenské stretnutie lesníkov, ktoré sa uskutočnia dňa 8. júla 2017 v areáli Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Program podujatia začína od 10.30 hod. 

Okrem veľkých akcií Lesy SR organizujú takmer 500 individuálnych akcií v rámci škôl, školských družín či krúžkov od materských škôl až po zalesňovačky so žiakmi ôsmych či deviatych tried. Sú súčasťou aj nášho Junior festivalu, kde deti učia, ako sa majú správať v lese a ako majú chrániť životné prostredie. Taktiež školákom rozdali už niekoľko tisíc malých stromčekov, ktoré si mohli zasadiť a zlepšiť tak svoje okolie.

Lesná pedagogika je dobrovoľnícka činnosť zamestnancov LESOV SR, š.p.. Za rok 2016 sa v rámci lesnej pedagogiky oslovilo 64 tis. detí prevažne základných a materských škôl. Spravujú 46 významných lesníckych miest a 35 náučných chodníkov.

Túto pedagogiku vykonávajú najmä lesní pedagógovia. Na podniku majú až 233 certifikovaných lesných pedagógov. Na rôznych akciách sa k týmto pripájajú aj tí, ktorí síce nie sú vyškolení, ale les a práca v ňom je ich srdcovou záležitosťou.

Jednou z 26 organizačných jednotiek Lesov SR je Odštepný závod Šaštín. Závod obhospodaruje cca 176 tis. ha katastrálneho územia na západnom Slovensku.

Územie sa rozdeľuje na tieto časti:

  • Lužné lesy okolo rieky Moravy, ktoré reprezentujú dreviny typického tvrdého luhu ako je dub a jaseň. Predstavujú čo do rozlohy, pôvodnosti a zachovanosti spolu s priľahlými lúkami a mokraďami mimoriadne cenné územie z hľadiska ochrany prírody i z hľadiska lesníckeho.
  • Centrálnu časť Záhorskej nížiny, v ktorej kvôli piesčitému podložiu dominuje borovica sosna, ktorá sa najviac aklimatizovala na tieto extrémne podmienky.
  • Oblasť Malých a Bielych Karpát a pahorkatín, kde dominuje buk, dub, hrab a lipa.

Zaujímavosťou je, že výmera lesného pôdneho fondu je cca 48.000 ha, odštepný závod z toho obhospodaruje cca 39.000 ha lesa. Ročná obnova lesa predstavuje 378 ha, čo je inak povedané cca 2.200 tis. zasadených sadeníc ročne v rámci umelej obnovy lesa. Tam, kde to prírodné a klimatické (na našom území niekedy extrémne) podmienky dovoľujú, sa snažia podporiť prirodzenú obnovu lesa. Mladý porast vzniká zo semena materského porastu, ktorý ho po určitú dobu chráni.

Ročný objem ťažby na tomto závode je zhruba 130 tis. m3, no treba jedným dychom povedať, že ročný prírastok dreva je  180 tis..  Teda nie je nijako ohrozený potenciál lesa.

.

Ďalšie zaujímavosti o lese a zážitkové učenie pre deti i dospelých môžete zažiť už túto sobotu. Ak ešte nemáte program na víkend, Deň Stromu na vás čaká. A nebude chýbať ani dobrá hudba a super náladička!

Komentáre