Ministerstvo životného prostredia v októbri predstavilo novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Legislatíva má najcennejším oblastiam zaistiť potrebnú ochranu. Hlavnou  myšlienkou je, aby ochrana prírody v národných parkoch bola nastálo nadradená nad všetky ostatné činnosti a záujmy.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ako si uchovávať tie najvzácnejšie prírodné lokality už nie je lokálnou otázkou medzi ochranármi a lesníkmi. Naopak – v posledných dvoch rokoch sa ochrana prírody stala plnohodnotnou celospoločenskou témou. Nie je to prekvapením. „Ochrana prírody jednoznačne patrí medzi oblasti, v ktorých máme na Slovensku čo dobiehať. Ak sme sa už raz ale rozhodli, že chceme na Slovensku národné parky, tak nemôžu zostať len na papieri a musíme sa k nim patrične správať. A keď ich človek navštívi, nemôže pochybovať o tom, že je skutočne v prírode,“ vyhlásil podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos.

Práve preto rezort pripravil legislatívu, ktorá má práve zaistiť skutočnú ochranu národným parkom. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny totiž plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. Inými slovami, nechať prírodu nech sa vyvíja svojím tempom a spôsobom. Zásahy do jej vývoja by sa týkali maximálne úpravy turistických chodníkov. K takémuto stavu má napomôcť aj ďalšie opatrenie. Presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR. „Územie národného parku by malo mať len jedného pána,“ podotkol minister.

No zmeny by sa mali týkať aj druhej polovice národných parkov. Aj tu by mali začať platiť nové pravidlá. V týchto častiach parkov by sa síce malo hospodáriť, no výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje jeho prirodzené ekologické funkcie. Teda bez holorubov.

Komentáre