Zanedbaná verejná plocha pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je minulosťou.

Priestor prešiel rozsiahlou obnovou. Práce boli zamerané na výsadbu novej zelene a kvetín.

Zdroj: prievidza.sk

V pondelok 3. septembra boli ukončené práce na obnove priestoru pred úradom práce. Po sfinalizovaní parkových úprav je okolie sprístupnené verejnosti.

Práce pozostávali z dvoch častí a to prác na pôvodnej fontáne a v priestore existujúcej zelene. Pôvodnú nefunkčnú fontánu nahradil menší vodný prvok. Výtvarno umelecký prvok pôvodnej fontány ostal zachovaný. Druhá časť prác pozostávala z obnovy parkovej časti.  V parku pribudol rozvod verejného osvetlenia, nová výsadba verejnej zelene a nový mobiliár. Prestarnuté kríky boli nahradené novou, mladou zeleňou, a bohatou kvetinovou výsadbou ktorá bude za niekoľko rokov zelenou dominantou tejto časti Prievidze.

V rámci obnovy parkovej časti bola realizovaná aj obnova spevnených plôch. Nové chodníky sú zároveň prepojené so súsoším sv. Cyrila a sv. Metoda.

Po rekonštrukciách námestí  J. C. Hronského, časti Námestia slobody, parku Skotňa a Mestského parku, samospráva Prievidze dokončila revitalizáciu ďalšieho verejného priestranstva a to priestoru pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V Prievidzi realizujú novinku – podzemné kontajnery

Na sídliskách v centrálnej časti mesta v týchto dňoch realizujú veľkoobjemové podzemné kontajnery. Ide o novinku, ktorá prinesie do mesta väčšiu čistotu.

Mesto Prievidza odštartovala pilotný projekt budovania podzemných kontajnerov. Celkovo bude vybudovaných sedem stojísk s 28 podzemnými kontajnermi na triedený odpad.

Zdroj: prievidza.sk

Celý projekt vybudovania podzemných kontajnerov bol rozdelený do dvoch etáp.  V prvej časti bolo nakúpených 28 kontajnerov pre 7 stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Výstavba je v týchto dňoch realizovaná na uliciach M. Hodžu 2 a 14, Nábrežie sv. Cyrila 7,10 a 14 a na Ulici A. Škarvana (Dlhá 6 a 22).

Stavebné práce obsahujú predovšetkým výkop a následné osadenie podzemných kontajnerov na odpad. Miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými, betónovými, resp. trávnatými plochami. Búracie práce na spevnených plochách a výkopy sú súčasťou samotných objektov – stojísk. Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Plochu po obvode stojísk a medzi podzemnými kontajnermi bude po dokončení tvoriť ekologická zámková dlažba. Navrhované stojiská podzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v daných lokalitách.

Už v týchto dňoch pripravuje samospráva mesta Prievidza realizáciu aj druhej etapy výstavby podzemných kontajnerov. V druhej časti by mali byť realizované zostávajúce stojiská na Dlhej ulici 36, 46, 44, 48, a Nábreží sv. Cyrila 22, 29,35,40.

V prípravnej fáze samotného projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s predsedami bytových spoločenstiev dotknutých bytových domov, kde mali ľudia možnosť vyjadriť svoje požiadavky a pripomienky k navrhovaným stojiskám ešte pred ich realizáciou. 

Komentáre