Na festivale Ekotopfilm – Envirofilm 2019 v Bratislave a v Banskej Bystrici sa budeme venovať viacerým aktuálnym témam, ktoré sa týkajú nášho životného prostredia a hýbu spoločnosťou. Na festivale dostanú priestor témy kvalita ovzdušia, klimatická zmeny, prírodný turizmus, udržateľná móda, plytvanie potravinami a odpady. Na stanoviská k niektorým z tém a aktuálnemu dianiu sme sa opýtali štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu.

V Katoviciach sa v decembri uskutočnila konferencia OSN o zmene klímy, ktorej ste sa zúčastnili. Aké boli závery konferencie, čo si odnášate?

V prvom rade to, že len spoločnými silami môžeme uspieť v boji s klimatickou zmenou. Dobrou správou je, že minuloročná klimatická konferencia v poľských Katoviciach sa skončila dohodou účastníckych krajín o tom, ako sa ďalej budú uplatňovať ciele Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Otvorené však zostávajú otázky finančnej podpory v boji s klimatickou zmenou pre chudobné a najmenej rozvinuté štáty sveta.

zdroj: unsplash.com

Poľsko, hostiteľská krajina konferencie, je krajina závislá na uhlí. Dlhodobo nespĺňa zelené ciele EÚ, práve kvôli spaľovaniu fosílnych palív. Na Slovensku upriamila pozornosť na ,,dobu uhoľnú’’ svojím protestom organizácia Greenpeace. Aká je odpoveď MŽP?

Na ministerstve životného prostredia sme za čo najrýchlejšie ukončenie ťažby a spaľovania uhlia. Považujeme to za jednu z kľúčových oblastí, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia a životného prostredia na Slovensku. Za cieľ si to dáva aj Envirostratégia 2030, ktorá jasne deklaruje znížiť emisie skleníkových plynov, a to postupným utlmením výroby elektriny z uhlia, ochranou ekosystémov, podporou nízkoemisnej dopravy, ekologickým vykurovaním domácností, znižovaním energetickej náročnosti priemyslu a domácností a zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov energie. Čo najväčší dôraz pritom kladieme na čistú energiu.

.

Norbert Kurilla

Ing. Norbert Kurilla, PhD, po skončení Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde získal titul Ing. v odbore medzinárodné vzťahy a neskôr na doktorandskom štúdiu aj titul PhD. Absolvoval niekoľko výmenných programov a stáži, kde získal ďalšie cenné skúsenosti. Dohovorí sa anglicky, nemecky, francúzsky, poľsky a kórejsky. Od roku 2016 je štátnym tajomníkom na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR).

.

Aktuálne svet bojuje s dezinformáciami a zľahčovaním závažných problémov. Pred očami sa nám v priamom prenose odohráva katastrofický scenár; znečistené prostredie, ústup ľadovcov, zvyšovanie hladiny oceánov, úhyn druhov, neúrodná pôda… Prečo nie je stav životného prostredia a boj proti klimatickej zmene pre vlády po celom svete prioritou číslo jeden? Ako sme na tom na Slovensku?

Slovenská republika ako súčasť Európskej únie je lídrom v boji s klimatickou zmenou. Zároveň si uvedomujeme svoju zodpovednosť a sme pripravení plne implementovať Parížsku klimatickú dohodu, najmä znižovať emisie skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 oproti 2005, robiť legislatívne zmeny zamerané na opatrenia, ktoré zmierňujú dopadov zmeny klímy, ako aj mobilizovať “klimatické” financie na jednotlivé opatrenia prostredníctvom eurofondov.

So stavom životného prostredia súvisí kvalita ovzdušia. Znečistené ovzdušie sa netýka len ázijských krajín, predstavuje reálnu hrozbu aj v Európe. Každoročne na Slovensku dochádza až k približne 5 000 predčasným úmrtiam spôsobených zdravotnými komplikáciami v dôsledku zhoršenej kvality ovzdušia. Aké sú riešenia?

Je to pravda, nadmerné hodnoty jemných prachových častíc PM10 a PM2,5 či zvýšené emisie  oxidu dusíka spôsobujú vážne kardiovaskulárne a respiračné ťažkosti. Aj keď opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch viedli v mnohých oblastiach k výraznému zlepšeniu situácie, naďalej pretrvávajú problémy s emisiami najmä v oblasti dopravy a individuálneho vykurovania a to najmä počas zimných mesiacov.

Minulý rok sme prvýkrát v histórii envirorezortu podporili rozvoj elektromobility. Z eurofondov aktuálne podporujeme aj výmenu starých kotlov vo verejných budovách za ekologickejšie. Zmenou operačného programu sme túto možnosť rozšírili aj na domácnosti a  na jeseň plánujeme spustiť tzv. kotlíkovú dotáciu. Tá podporí výmenu starých kotlov na tuhé palivo za ekologickejšie zariadenia na zemný plyn. Na tento účel plánujeme vyčleniť cca 30 miliónov eur.

Zdroj: unsplash.com

Čo ministerstvo pripravuje do budúcna v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia?

V súčasnosti sa na ministerstve venujeme prácam na Stratégii ochrany ovzdušia. Ide o dokument, ktorý bude obsahovať konkrétne opatrenia na zlepšenie stavu ovzdušia. Rozhodujúcim faktorom však bude zapojenie miestnych orgánov, preto im v tejto oblasti chceme novelou zákona o ovzduší dať viac kompetencií.

V novembri bude na Slovensku prestížne európske fórum pre čistejšie ovzdušie – Clean Air Forum 2019. Ako sa vám podarilo dostať takéto významné podujatie na Slovensko ?

Právo zorganizovať podujatie na ktorom sa zúčastní vyše 500 odborníkov z celej Európy, sme si vybojovali v silnej konkurencii. O organizáciu mali záujem napríklad Španieli, Nemci, Česi, Poliaci, Belgičania alebo škandinávske krajiny. Partneri z Európskej komisie si však vybrali Slovensko. Za organizáciu fóra som prebral osobnú zodpovednosť a verím, že úspešný výsledok nám prinesie nielen veľkú prestíž, ale hlavne dostaneme príležitosť upozorniť na špecifické problémy stredoeurópskeho regiónu.

Pozitívnou správou je aj schválenie návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý skoncuje s tzv. biomasakrom – zdravé stromy neskončia ako biomasa. Aké sú naplánované ďalšie opatrenia, ktoré zabránia nadmernej ťažbe dreva často aj v chránených oblastiach?

Kľúčové plošné riešenie predstavuje novela zákona o ochrane prírody. Medzi najdôležitejšie oblasti, ktorým sa nová legislatíva venuje je ochrana národných parkov Slovenska. Novela zákona plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie. Kľúčovým opatrením pre zachovanie prírodných hodnôt národných parkov je aj ďalšie opatrenie v novele zákona – presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Zdroj: Norbert Kurilla

Aké výzvy čakajú MŽP v najbližších rokoch?

Predovšetkým boj s klimatickou zmenou – účinné opatrenia proti suchu, ale aj protipovodňové opatrenia. Ochrana národných parkov a iných chránených území, podpora triedenia a recyklácie odpadov, na druhej strane výrazné obmedzenie skládkovania odpadov, ale aj boj za čistejšie ovzdušie či odstraňovanie starých environmentálnych záťaží.

V máji 2019 sa uskutoční ďalší súťažný ročník festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Ako vnímate toto podujatie? Vidíme sa? 🙂

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm pripomína dôležitosť ochrany životného prostredia. Poukazuje na svet, ktorý máme a zároveň upozorňuje, aké bezútešné miesto by nám ostalo, ak by sme na ochranu životného prostredia rezignovali. A práve preto sa aj tento rok veľmi rád zúčastním tohto jedinečného podujatia.

Komentáre