NATUR-PACK oslávi svoje 10. výročie pokračovaním úspešnej spolupráce s festivalom Ekotopfilm – Envirofilm. 

V minulom ročníku filmového festivalu sa spoločnosť NATUR-PACK stala jeho generálnym partnerom. Za mimoriadne významný prínos tohto festivalu považujeme rozhodnutie organizátorov šíriť posolstvá filmov a sprievodných vzdelávacích podujatí v rôznych kútoch Slovenska, a to na úrovni krajských a okresných miest. Vďaka putovnej forme festivalu sa myšlienky filmov o trvalo udržateľnom rozvoji a ochrane prírody dostanú k výrazne väčšiemu počtu návštevníkov, než tomu bolo v minulosti.

Rok 2016 je pre spoločnosť NATUR-PACK prelomovým obdobím. V tomto roku oslavujeme 10. výročie svojho založenia a zároveň sa v dôsledku zmien v legislatíve pripravujeme na fungovanie v úplne nových podmienkach, sprevádzaných doslova revolučnými zmenami v odpadovom hospodárstve.

Po získaní autorizácie na Ministerstve životného prostredia SR sa v druhej polovici roka 2016 zmeníme z oprávnenej organizácie na organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Podobne, ako naše nové označenie, sa rozšíria aj naše povinnosti a spoluzodpovednosť za úroveň triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku.

Po novom sa totiž priamou súčasťou nášho kolektívneho systému stanú samosprávy miest a obcí, ktorým budeme nielen financovať triedený zber komunálneho odpadu, ale zodpovednosť prevezmeme aj za environmentálnu výchovu. Zdrojom financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadu budú recyklačné poplatky uhrádzané tisíckami firiem produkujúcich výrobky končiace v komunálnom odpade.

K 31.3.2016 sme si v rámci splnenia podmienok na udelenie autorizácie na činnosť OZV získali dôveru 1107 samospráv, ktoré s nami podpísali zmluvu o budúcej zmluve. Medzi ne patria aj 3 najväčšie slovenské samosprávy – Bratislava, Košice a Prešov.

NATUR-PACK sa rozhodol byť aktívnym partnerom filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý možno bez zveličenia považovať za jedno z najväčších eko podujatí na Slovensku. Už v predošlom ročníku sme sa aktívne zúčastňovali vystúpení na Junior Festivale, pre ktorý sme pripravili vlastný vzdelávací program, a vystupovali sme aj so spoločným programom s našimi partnermi z mimovládnych organizácií DAPHNE, ŽIVICA a OZ EKORAST. Práve v spolupráci s nimi sme v priebehu niekoľkých rokov vytvorili sériu unikátnych eko výchovných projektov, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu prostredníctvom správneho nakladania s odpadmi.

Pre NATUR-PACK predstavuje zvyšovanie environmentálneho povedomia jedno hlavných poslaní, ktorému sa intenzívne venuje už od svojho vzniku. Po desiatich rokoch nastáva čas využiť získané skúsenosti na plnenie eko výchovných a propagačných aktivít, ktoré od OZV vyžaduje nový zákon o odpadoch. „Tešíme sa, že filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm sa stane aj v tomto roku dôležitou súčasťou našich vzdelávacích aktivít a prinesie radosť i úžitok tisíckam jeho návštevníkov“.

Viac info: www.naturpack.sk

Facebook udalosť v BA

Facebook udalosť v BB

Komentáre