Výroba kompresorov pre domáce a komerčné chladničky nepatrí na prvý pohľad k priemyselným odvetviam, ktoré by evokovali silný vzťah k prírode. No najväčší zamestnávateľ na Spiši, Embraco Slovakia, už od svojho vzniku pred vyše 20 rokmi sleduje, akú stopu na planéte zanecháva a snaží sa ju znižovať. Zaväzuje ho k tomu snaha o šetrenie zdrojov a v neposlednom rade zameranie na pomoc spišskej komunite.

Zdroj: embraco.sk

Klasickým príkladom napĺňania týchto cieľov je grantový program Cena Embraco za ekológiu, ktorý sa osem rokov venoval rozvoju environmentálneho myslenia na základných školách v okrese Spišská Nová Ves. Učitelia a deti prostredníctvom projektov rozvíjali a naďalej rozvíjajú témy separovania odpadu, zaobchádzania s vodou, šetrenia elektriny či revitalizácie školských priestorov. Takúto osvetu sa vďaka programu podarilo dostať aj do materských škôl. Za jeho fungovanie si firma v roku 2015 odniesla prestížnu cenu Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity.

Embraco je hrdé, že na recykláciu smeruje až 98,5 % odpadu vyprodukovaného v závode. Dodávateľa stravovacích služieb zaangažovalo do triedenia zložiek z komunálneho odpadu – separuje sa sklo, papier, tetrapaky, plasty a zvyšný komunálny odpad. Celkovým triedením spoločnosť dokázala za päť rokov znížiť objem komunálneho odpadu smerujúceho na skládku o 80 percent. Funguje aj recyklácia kalov z procesov obrábania. Z kalov, ktoré obsahujú drobné kovové čiastočky, sa dajú vyrobiť brikety, používané ako vsádzka do cementárenských pecí.

Zdroj: embraco.sk

Tím integrovanej logistiky spolupracuje s dodávateľmi na zmene balenia výrobkov. Množstvo lepenkových škatúľ nahradili plastové obaly, ktoré je možné použiť opakovane. Plastové cievky z dodávok medeného drôtu začalo Embraco namiesto likvidovania dodávať firme, ktorá ich dokáže opätovne použiť.

Nezaháľa ani tím pre správu budov. Vo výrobných priestoroch zaviedol lepšie sledovanie spotreby stlačeného vzduchu. Elektrinu využíva firma úspornejšie aj vďaka frekvenčným meničom, napríklad na emulznom hospodárstve. Plánuje tiež lepšie využívať odpadové teplo. Dôležité je aj postupné zavádzanie LED osvetlenia v priestoroch výroby, ktoré nielen nahrádza zastarané žiarivky, ale dá sa vypnúť pri tých strojoch, kde svietenie práve nie je potrebné.

Aj samotné kompresory sú z generácie na generáciu úspornejšie, čím Embraco uspokojuje dopyt po efektívnejších riešeniach. Navyše, s postupným vyraďovaním chladív prispievajúcich ku globálnemu otepľovaniu, patrí Embraco k priekopníkom využívania prírodných chladiacich médií na báze uhľovodíkov, ako sú propán či izobután.

Embraco Slovakia je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre