Voda je dôležitá súčasť nášho života, vážime si ju však dostatočne? Kvalita vody na Slovensku je lepšia než v niektorých iných krajinách. Pitnú vodu z kohútika považujeme za samozrejmosť, no mali by sme si uvedomiť, že toto prírodné bohatstvo nemá každá krajina.

Výrobe pitnej vody a zásobovaniu spotrebiteľov, odvádzaniu odpadových vôd a ich čisteniu sa v Bratislave venuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Spravuje vodohospodárske zariadenia, stará sa o ich údržbu, zabezpečuje vodohospodársky rozvoj a investičnú výstavbu. V špecializovaných laboratóriách nepretržite monitoruje kvalitu vody.

Maskot Festivalu vody – Vodárik, odovzdáva jednu z cien víťazom

Prečo BVS realizuje program Modrá škola – voda pre budúcnosť?

Pitnú vodu BVS vníma nielen ako produkt, ale aj ako strategickú a nenahraditeľnú surovinu, bez ktorej nie je možný život. Prirodzenou snahou bratislavských vodárov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a environmentálnej výchovy je preto posilnenie osvety o vode a s ňou súvisiacich činností vo vodárenskom odvetví.

Expozícia Vodárenského múzea BVS je koncipovaná tak, aby zaujala každú vekovú kategóriu návštevníkov

Cielenými – veku primeranými – formami zážitkového vzdelávania sa BVS v rámci programu Modrá škola – voda pre budúcnosť snaží u detí a mládeže zmeniť nedostatočné vnímanie hodnoty pitnej vody a nastoliť trend vyššieho povedomia a záujmu o túto tematiku. Aby boli metódy práce efektívne a úspešné spolupracujú vodári pri realizácii programu s pedagógmi, vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami.

Na Festivale vody 2017 sa v rámci EcoH2OTour zúčastnil aj spevák Thomas Puskailer 

Hlavné ciele programu:

  • formovať postoje a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia) a jej využití;
  • rozšíriť ich poznatky o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda a ako sa čistí pred návratom do vodných tokov);
  • prehĺbiť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov a životného prostredia;
  • systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov, zvyšovať ich záujem o prácu vo vodárenstve.

Veselé pokusy s vodou počas Dňa otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu BVS

Jednotlivé aktivity sú prispôsobené konkrétnym cieľovým skupinám (od materských škôl až po vysoké školy) a uskutočňujú sa najmä prostredníctvom:

  • vlastného vyučovacieho procesu škôl;
  • zážitkového učenia s využitím tematických modelov, experimentov a vzdelávacích hier;
  • neformálneho vzdelávania prostredníctvom exkurzií do vybraných objektov BVS;
  • zapojenia sa do súťaží (esejistická, výtvarná, fotografická súťaž, Festival vody a iné).

Účastníci Festivalu vody 2017

O vysokej úrovni a zmysluplnosti vzdelávacieho program Modrá škola – voda pre budúcnosť svedčí aj cena časopisu Eurostav VISIO 2020, ktorú program získal za najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry za rok 2016/2017.

Ak chcete o programe získať viac informácií stačí navštíviť stránku www.modraskola.sk a spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou odhalíte skryté zákutia najvzácnejšej tekutiny na našej planéte – vody.

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa tento rok stala partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Bude súčasťou programu pre Junior festival a súčasťou diskusie o vode v Bratislave. Ďakujeme za podporu a spoluúčasť.

Komentáre