Zákon o samospráve vyšších územných celkov hovorí, že samosprávny kraj sa „podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia.“ Preto sa Trnavský samosprávny kraj už od svojho vzniku zaujíma o stav životného prostredia v TTSK a podieľa sa na jeho zveľaďovaní.

Uvedomujeme si, že túto krajinu sme dostali od svojich otcov a je našou povinnosťou ju odovzdať svojim deťom v lepšom stave, než v ktorom sme ju dostali.“

Trnavský samosprávny kraj má aktívny záujem o životné prostredie. Dôkazom je Trnavská ekologická iniciatíva Mladé stromy pre Slovensko. Účastníci podujatia sa zaviazali každoročne vysadiť aspoň 1 mladý strom za každého zamestnanca miestnej, regionálnej samosprávy a štátnej správy. Prvý strom bol v zmysle tejto výzvy  posadený jej signatármi pred budovou Krajského úradu v Trnave. 

Smolenice – viac ako 350 ročná chránená lipa

Úlohu pripraviť projekt revitalizácie prevzal Odbor školstva a telesnej kultúry ÚTTSK. V tejto súvislosti bola vypísaná súťaž o verejnom obstarávaní a podpísaná dňa 21. 6. 2007 Zmluva na realizáciu prác a výsadbu 7 000 ks okrasných drevín medzi Školským majetkom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom ( TTSK).

Výsadba zelene sa v roku 2007 realizovala v 19 zariadeniach TTSK, v prevažnej miere sa zazeleňovali školské zariadenia a výsadba sa uskutočnila aj pri 12 významných príležitostiach TTSK. Už v prvom roku, k 31.12.2007 bolo celkovo v rámci iniciatívy vysadených 8 748 kusov stromov a okrasných drevín s finančným nákladom na revitalizáciu vo výške 32 845 €.

V roku 2016 bolo celkom vysadených 1895 ks drevín, z toho stromov listnatých 40 ks, ihličnatých stromov 69 ks, listnatých kríkov 1760 ks a ihličnatých kríkov 26 ks. Dodnes bolo v rámci iniciatívy vysadených viac ako 70 000 kusov stromov a okrasných drevín.

Sadenie líp, zľava predseda TTSK Tibor Mikuš a profesor Ivan

V oblasti životného prostredia TTSK najmä vydáva stanoviská v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na životné prostredie, sleduje stav zložiek životného prostredia v regióne, najmä kvalitu vody, ovzdušia a prírodného prostredia. V súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia, pripravuje dokumenty potrebné na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu, navrhuje a kontroluje realizáciu projektov v oblasti životného prostredia regiónu, rieši otázky životného prostredia v súvislosti s územno plánovacími podkladmi, územno plánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu, poskytuje odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností a zabezpečuje aktivity vyplývajúce z účasti TTSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce (najmä Slovensko-Rakúsko).

V súvislosti so zvyšovaním environmentálneho povedomia verejnosti a environmentálnej výchovy a propagácie kraja v tejto oblasti Trnavský samosprávny kraj organizuje vedomostné olympiády a súťaže s environmentálnou tematikou. V roku 2010 bol kraj odborným garantom prvej študentskej konferencie Ekológia v regióne a naostro, ktorú zorganizovalo Záhorské osvetové stredisko Senica. Toto stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom otvorilo v roku 2010 metodické a praktické stredisko environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TTSK – Ekocentrum a spolupracuje s Ústavom krajinnej ekológie SAV, Samosprávne kraje nemajú priamu kompetenciu na riadenie odpadového hospodárstva, preto TTSK založil referát odpadového hospodárstva, ktorého úlohou je účinne spolupracovať s verejnou správou na vytváraní funkčného systému nakladania s odpadmi.

Trnavský samosprávny kraj sa snaží o ochranu životného prostredia. A ako sú na tom iné časti Slovenska? Viete o aktivitách vo vašom okolí? Dajte nám vedieť 🙂

Komentáre