Koncom novembra sa uskutoční najprestížnejšie európske fórum pre čistejšie ovzdušie – Clean Air Forum 2019. Na podujatí sa zúčastnia čelní predstavitelia Európskej komisie, zástupcovia vlád krajín strednej a východnej Európy, zástupcovia regiónov, miest a obcí, ale aj experti na kvalitu ovzdušia a predstavitelia občianskeho sektora a neziskových organizácií. Spomedzi krajín ako Španielsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko, Belgicko či Škandinávia sa úlohy organizátora zhostí Slovensko a dostane tak príležitosť upozorniť na špecifické problémy stredoeurópskeho regiónu.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry a Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku dochádza každoročne až k približne 5000 predčasným úmrtiam spôsobených zdravotnými komplikáciami v dôsledku zhoršenej kvality ovzdušia. Nadmerné hodnoty jemných prachových častíc PM10 a PM2,5 či zvýšené emisie  oxidu dusíka spôsobujú vážne kardiovaskulárne a respiračné ťažkosti. Hoci sa znečisťovanie ovzdušia často spája s dopravnými zápchami a krátkodobými prípadmi vysokého znečistenia, ešte väčšiu hrozbu pre ľudské zdravie a prírodu predstavuje dlhodobé vystavenie nižším dávkam.

Zdroj: unsplash.com

Podľa slov štátneho tajomníka Norberta Kurillu rezort životného prostredia ,,odmieta iba postávať s rukami vo vreckách a sledovať vyčíňanie tohto tichého zabijaka“, preto ministerstvo prijíma systémové opatrenia – implementácia emisných limitov pre veľké spaľovacie zariadenia, prijatie stratégie pre prachové častice PM10, či rozšírenie zákona o ovzduší o povinnosť každé tri roky preskúmať programy na zlepšenie kvality ovzdušia.

Myslím si, že legislatívne opatrenia musia ísť ruka v ruke s dostatočnou osvetou verejnosti – preto sme zaviedli povinnosť informovať obyvateľov o smogovej situácii a založili sme platformu informujúcu o možnostiach prechodu na menej znečisťujúce zdroje lokálneho vykurovania vykurovanie.enviroportal.sk/. Na ochranu ovzdušia sa pravidelne využívajú i programy financované z eurofondov, Environmentálneho fondu či štátneho rozpočtu a envirorezort – jeden príklad za všetky – prvýkrát v histórii podporil rozvoj elektromobility. Tu však práca ani zďaleka nekončí.  Tento rok plánujeme zacieliť na vykurovanie v domácnostiach a podporiť napríklad výmenu zastaralých kotlov na tuhé palivo alebo biomasu za ekologickejšie formy vykurovania. Rovnako program „Zelená domácnostiam“ podporuje nákup tepelných čerpadiel, solárnych panelov a iných obnoviteľných zdrojov energie,“ komentuje aktuálne aktivity rezortu štátny tajomník Kurilla.

Zdroj: štátny tajomník MŽP SR Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Na ministerstve v súčasnosti pripravujú novú stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty: Národný program znižovania emisií a Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia. Ide o materiál, ktorý bude obsahovať konkrétne opatrenia na zlepšenie stavu. Na presadenie opatrení, ktoré vzídu z predmetnej stratégie, je potrebné zefektívniť mechanizmus riadenia kvality ovzdušia najmä v oblastiach, kde je zhoršená kvalita ovzdušia. Plánujú tiež implementovať robustný integrovaný projekt LIFE v oblasti ochrany ovzdušia, ktorý vytvorí sieť manažérov kvality ovzdušia naprieč Slovenskom.

Samozrejme si uvedomujem, že ochrana ovzdušia je pre jeden rezort príliš veľké sústo. Preto kladiem dôraz na to, aby sa kvalita ovzdušia stala hybnou silou v politikách iných rezortov. Do zlepšovania ovzdušia sa musia zapojiť aj ostatní aktéri z oblasti dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a iní. Je nutné povedať, že sa nám darí tému ovzdušia dostávať na nadrezortnú úroveň, čo je sám o sebe veľký krok a spoločenský dialóg o čistom ovzduší z 2018 to len potvrdzuje. Na lepšej kvalite ovzdušia celému rezortu mimoriadne záleží. Urobíme maximum pre dosiahnutie stanovených cieľov, aby sme zlepšili kvalitu života občanov a zlepšili situáciu s ovzduším na Slovensku,“ zdôrazňuje Kurilla význam spolupráce.

Zapojenie regionálnych a miestnych orgánov sa podľa Kurillu môže stať rozhodujúcim faktorom v úsilí dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia. Sú najbližšie k ľudom postihnutým znečistením ovzdušia a nimi presadzované opatrenia môžu byť adresné  a účinné. Aj preto sú plány na novelizovanie zákon o ovzduší, kde práve samosprávne orgány  dostanú  viac kompetencií a zodpovednosti vo vzťahu k prijímaným opatreniam  na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdroj: štátny tajomník MŽP SR Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Komentáre