EKOTOPFILM – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

Ekotopfilm je najstarší festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji na svete, vyrástla popri ňom nová generácia ľudí. Nazrite spolu s nami, kde až siahajú jeho korene.

Písal sa významný rok 1974, kedy v Trnave vznikla myšlienka usporiadať prehliadku najnovších technických, vedecko-náučných a iných odborných filmov. Akcia organizovaná v jednom meste nadobudla najskôr celoslovenskú a neskôr celoštátnu pôsobnosť.

Prvý ročník vystupoval pod názvom Festival odborných filmov. Festival to nemal vždy ľahké, lebo medzi ľuďmi sa v minulosti objavovali aj kritici, ktorí ho považovali za “ideologicky nevhodný.” Úspechom bolo, že sa postupne prihlasovali filmy z iných krajín.

Od 3. ročníka mal festival informačného poradcu, ktorý prinášal súhrn správ z predchádzajúceho dňa, postrehy účastníkov, informácie o  pripravovaných podujatiach, určené nielen pre účastníkov, ale aj pre oficiálnych hostí a novinárov.

V ďalších rokoch sa vylepšovali preklady filmov do slovenského jazyka, zvyšoval sa počet premietacích dní, technickú tematiku filmov doplnila téma ochrany životného prostredia, festival začal robiť sprievodné aktivity ako semináre a prehlbovala sa kvalitná spolupráca s odbornými partnermi.

Festival odborných filmov sa postupne začal cieľavedome orientovať na deti a  mládež. Zaoberal sa environmentálnou výchovou a snažil sa podporiť, aby si deti začali vytvárať vzťah k prírode. Tu bol položený základ medzinárodnej konferencie – Environmentálna a etická výchova a  vzdelávanie na školách a školských zariadeniach.

Tiež významným bodom bol rok 1983, kedy sa po prvý raz uskutočnila beseda s tvorcami vybraného filmu, s režisérom a hlavnou odbornou poradkyňou.

Festival sa v roku 1990 stal súťažnou prehliadkou, začala sa udeľovať udeľovať Veľká cena. Záujem o spoluprácu postupne prejavovali aj jednotlivé rezorty vlády SR.

Po roku 1993, kedy vznikla samostatná Slovenská republika, sa festival premiestnil z Trnavy do Žiliny a začal vystupovať pod novým menom – EKOTOPFILM.

25. ročník priviedol novinku v podobe udelenia pocty Honour of Ekotopfilm, kedy sa začala odovzdávať cena osobnostiam, ktoré urobili niečo významné pre trvalo udržateľný rozvoj. Prvou ocenenou osobou sa stal J.Y. Cousteau za celoživotné dielo v prospech ochrany prírody. Hlavným mottom festivalu sa stala veta: ,,Milovať znamená chrániť.

V nasledujúcich rokoch sa festivalovým mestom a spoluorganizátorom festivalu stalo hlavné mesto Bratislava čo pretrváva až dodnes. Zaujímavosťou je, že počas uplynulých dvadsiatich siedmich ročníkov sa na festivale premietlo vyše 3 700 filmov zo 74 krajín. Ekotopfilm festival jednoducho z roka na rok rástol a v rámci toho sa prehlbovala aj koncentrácia tradičnej práce s deťmi a mládežou a vyústila do samostatného podujatia Junior festivalEkotopfilm pre deti a mládež.

Na festivale sa v rámci diskusií venovalo viacerým témam, a k tým významnejším patrili aj semináre venované integrácii Slovenska do euroatlantických a európskych štruktúr. Tiež sa organizovali pofestivalové aktivity, kedy sa uskutočnili prehliadky víťazných filmov v Košiciach, Prahe či Viedni.

Počas 30. ročníku festivalu sme mohli medzi nami privítať najúspešnejšieho slovenského dokumentárneho režiséra Pavla Barabáša s vtedajšou novinkou Tatry mystérium. Zo sveta k nám v ďalších ročníkoch zavítala výnimočná osoba Knieža Albert II. Monacký, ktorý si osobne počas festivalového diania prevzal poctu Honour of Ekotopfilm. Okrem tejto pocty sa odovzdávala aj Cena vlády SR Grand Prix navrhnutá Medzinárodnou porotou festivalu.

V rámci 35. ročníka sme prvýkrát počas festivalu umožnili návštevníkom zhliadnuť tú najlepšiu kolekciu z rokov 2004 – 2007. Rok 2008 nám priniesol novú festivalovú aktivitu pod názvom Ekotopfilm Tour Slovensko, kedy sa prvýkrát uskutočnili prehliadky víťazných filmov festivalu v mestách Košice, Žilina, Trenčín a Trnava.

Začiatkom roku 2015 vznikla partnerská dohoda, spolupráca medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm s medzinárodným filmovým festivalom Envirofilm, ako kooperácia dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia. Vďaka spojeniu 42. ročníka Ekotopfilm a 21. ročníka Envirofilm sme ponúkli návštevníkom v rovnakom čase a na dvoch festivalových miestach širší záber tvorby.

Festival postupom času vyšperkoval a v súčasnosti je medzinárodne uznávané a zameraním na trvalo udržateľný rozvoj ojedinelé podujatie, ktoré si získalo vysoký odborný, ale i morálny kredit na celom svete. Považujeme ho za fórum najnovších a najlepších filmov pokrývajúcich celé spektrum hospodárskych, priemyslových, ale i humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj, jedinečné spojenie vedecko-technického rozvoja a ochrany planéty Zem.