Zvyšovať environmentálne povedomie našich detí a žiakov je jednou z úloh, na ktorej sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktívne podieľa pri ich výchove a vzdelávaní, a to nielen v prostredí škôl, ale aj v rámci mimoškolského učenia sa. Vychádza pritom z presvedčenia, že environmentálne vzdelávanie musí byť začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu ako jeho integrálna súčasť, pričom s výchovou smerujúcou k ochrane životného prostredia je potrebné začať už v predškolskom veku, v rámci predprimárneho vzdelávania. Vďaka tomu sa Slovensko zaradilo k skupine štátov, ktoré sa problematike environmentálnej výchovy venujú už v materských školách.

Zdroj: minedu.sk

Výsledkom je štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie. Práve v ňom je obsiahnutá ako jedna z prierezových tém environmentálna výchova. Už deti v materských školách sa učia vnímať prírodu, hodnotiť prírodné prostredie, prejavovať vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a tieto postoje sa učia stvárniť prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov. Pedagógovia veľmi citlivo vedú deti k tomu, aby vedeli porozprávať o svojich pocitoch a zážitkoch z prírody, aby vedeli vyjadriť dojmy zo starostlivosti o prírodu a vedomosti získané v prostredí materskej školy aj každodenne uplatňovali v praktickej rovine. Vítame, že mnohé materské školy na Slovensku, najmä tie, ktoré sú umiestnené v prostredí s množstvom zelene, sa profilujú práve na oblasť environmentálnej výchovy.

Zdroj: minedu.sk

Rovnako bola environmentálna výchova ako prierezová téma zaradená do štátnych vzdelávacích programov aj na základných a stredných školách, čím sa stala povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Školy si môžu jednotlivé témy a ciele environmentálnej výchovy napĺňať ako súčasť učebných osnov vybraných relevantných predmetov alebo si vytvoria samostatný predmet s environmentálnym zameraním. V prípade stredných odborných škôl sa environmentálna výchova môže stať integrovanou súčasťou študijného odboru.

Školy pritom využívajú rôzne formy, metódy a prostriedky práce s ohľadom na ich špecifické podmienky, ale aj potreby a možností regiónu. Ide napr. o efektívne projektové vyučovanie, súťaže, besedy, výstavy, cvičenia, tvorivé dielne či zapájanie sa do rôznych environmentálnych akcií, akými sú zber papiera, plastov, separovanie odpadu, brigády a pod.

Zdroj: minedu.sk

V tejto súvislosti ministerstvo školstva každoročne už od roku 2004 vyčleňuje vo svojom rozpočte finančné prostriedky pre školy na realizáciu rozvojových projektov zameraných na podporu a rozvoj environmentálnej výchovy v základných a stredných školách a zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o financovanie týchto rozvojových projektov pod názvom „Enviroprojekt“.

V tomto školskom roku sú oblasťou podpory ciele a aktivity projektu spracované pre tému Biodiverzita okolo nás. Alokované finančné prostriedky vo výške 50 000 eur budú môcť školy využiť na rozvíjanie environmentálnej výchovy v prostredí škôl, ktoré prispejú k vytváraniu správnych postojov  a uvedomelého správania sa žiakov k životnému prostrediu. Rozvojový projekt bude môcť škola zamerať aj na tvorbu vlastného environmentálneho programu s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Praktickými výstupmi projektov bude zároveň množstvo seminárov, súťaží, workshopov alebo metodických materiálov, pracovných zošitov a listov, ktoré bude škola využívať vo vyučovacom procese. 

Zdroj: minedu.sk

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobností detí a žiakov sa odporúča aj v Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2016/2017. Ministerstvo školstva v nich okrem iného vyzýva školy, aby spolupracovali s environmentálnymi centrami a občianskymi združeniami, zapájali sa do medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola, ale aj do ďalších súťaží, projektov a dobrovoľníckych akcií. Odporúča tiež školám podľa svojich možností vytvárať podmienky pre prácu koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu a realizovať environmentálny program školy.

Zdroj: minedu.sk

Podporiť vzdelávanie učiteľov v oblasti enviromentálnej výchovy si kladú za cieľ aj niektoré akreditované vzdelávacie programy, ktoré poskytuje priamo riadená organizácia rezortu školstva Metodicko-pedagogické centrum. V tomto školskom roku si tak môžu učitelia doplniť potrebné vedomosti a zručnosti absolvovaním programu Environmentálna výchova ako prierezová téma v materskej škole, Zážitkové učenie v environmentálnej výchove či v programe Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách.

Dôležitosť eko výchovy detí si uvedomujeme aj my. Preto v rámci nášho Junior festivalu premietame žiakom dokumentárne filmy prispôsobené ich veku a spolupracujeme s viacerými partnermi, ktorí im vytvárajú rôzny hravý program vedúci k zvyšovaniu environmentálneho povedomia. Veríme, že naším festivalom prispejeme ku kvalitnejšiemu eko vzdelaniu našej mladej generácie. Veď príďte sa na nás pozrieť a posúdiť sami 🙂

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR ĎAKUJEME, že nás aj tento rok podporuje.

Komentáre