Festival Ekotopfilm – Envirofilm spája všetkých ľudí, ktorým ochrana životného prostredia nie je ľahostajná. Či už sú to spoločnosti, ktoré predávajú eco friendly produkty alebo organizácie, ktoré realizujú rôzne environmentálne projekty. Na májovom festivale v Bratislave vám preto prinášame tieto zaujímavé organizácie, ktoré vám počas celého týždňa odprezentujú svoje eko činnosti. Príďte sa inšpirovať 🙂

Nadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Prináša inovatívne programy, myšlienky, otvárajú aktuálne témy. Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú rovnoprávnu šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 3 068 projektov v celkovej sume 19,3 mil. €. Realizuje tiež vlastné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Nadácia je členom Environmental Partnership Association, spoločne s nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, ďalej členom European Greenways Association, ktorá sa venuje vytváraniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. Zároveň je súčasťou Civilscape – medzinárodnej siete podporujúcej implementáciu Európskeho dohovoru o krajine. 

Na festivale budú vo štvrtok 25. mája.

Priatelia Zeme – SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu. Zameriavajú sa hlavne na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami. Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života. Presadzujú a zavádzajú do praxe opatrenia, ktoré sú v súlade s koncepciou Zero waste. V súčasnosti vedú kampane „Domácnosť bez odpadu“ a „Povedzme si všetko o kompostovaní“. Realizujú informačno vzdelávacie aktivity pre širokú a odbornú verejnosť, spolupracujú s obcami pri zavádzaní udržateľných systémov nakladania s komunálnymi odpadmi a pracujú na legislatívnych zmenách vedúcich k zlepšeniu podmienok na predchádzanie vzniku odpadov a triedený zber odpadov.

Na festivale budú v pondelok 22., v utorok 23., a v piatok 26. mája.

Sea Shepherd

Sea Shepherd je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1977 a zameraná na ochranu voľne žijúcich morských živočíchov. Jej prioritou je zastaviť deštrukciu životného prostredia v moriach a oceánoch a taktiež nelegálny výlov, s cieľom zachovať tieto ekosystémy a biodiverzitu v nich. Všetky kampane Sea Shepherd sú zároveň aj priamymi akciami na mori alebo v úzkom súvise s ním.

Na festivale budú v piatok 26. mája.

Cieľom projektu je je záchrana a oživenie dedinky Slatinka a zároveň presadenie alternatív ku kontroverznej stavbe vodného diela, ktoré je plánované medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou už viac ako 50 rokov. V rámci environmentálnej výchovy sa zameriavajú na aktivity súvisiace s participáciou a rozvojom životných zručností detí a environmentálne vzdelávanie a výchovu. Poskytujú informácie o príležitostiach pre dobrovoľníkov aj rady pre organizácie, ako sa registrovať v databáze prijímateľov dobrovoľníckej práce.

Janči&Nika sú dobrovoľní ovocinári a krajinári Združenia Slatinka. „Vnímam to ako environmetálne-umelecko-ovocinársky happening s podtitulom, Človek strom a voda, včera, dnes a zajtra, ktorý krásne prepája tému tradičného ovocinárstva s aktuálnymi výzvami zajtrajška na tému voda v krajine a medzi nami.. Sme študent a absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO, venujeme sa už pár jesení ovocným stromom, prírodným produkčným záhradám a tradičnému gadzovaniu v krajine. Aktuálne sa staráme o záhradu malotriedky, školy v dedinke Slatinke a ovocné stromy v dedine. Radi sa podelíme o naše vedomosti, skúsenosti a postoje na Ekotopfilm – Envirofilm 2017 v Bratislave.“ Janči&Nika

Na festivale budú v utorok 23. mája.

Slovenská agentúra životného prostredia zastrešuje ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020 implementáciu projektov prioritných osí 1, 2 a 3. Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Program sa zameriava na podporu napĺňania cieľov Stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vo všetkých regiónoch Slovenska. Výkonnou zložkou v procese implementácie projektov je sekcia fondov EÚ, ktorá poskytuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku všetky potrebné informácie, aby ich projekt nezostal iba na papieri.

Na festivale budú v pondelok 22. a v utorok 23. mája.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriavajú predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu – najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V činnosti vychádzajú z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.

Na festivale budú vo štvrtok 25. mája.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky obhospodaruje takmer 900.000 ha lesa čo je necelých 45% lesných pozemkov SR. Podnik tvoria odštepné a špecializované závody, ktoré zastrešuje generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici. Celkovo podnik zamestnáva približne 3500 ľudí. Víziou podniku je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov zabezpečujúci proporcionálne uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnocovanie lesného majetku štátu, pri rešpektovaní princípov ochrany životného prostredia, tradícií lesníctva a dlhodobej prosperity podniku.

Na festivale budú celý týždeň.

Dúfame, že vás naša ponuka zaujala a prídete sa dozvedieť o združeniach a ich projektoch viac. Tešíme sa na vašu účasť!

Komentáre