Jednou z priorít bratislavskej župy je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Tá sa začína pri vzdelávaní. Ideálnymi miestami sú environmentálno-vzdelávacie centrá, teda ekocentrá, lesné škôlky a lesné školy. Bratislavský kraj podporuje nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj ich dlhodobú udržateľnosť. Preto Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s odborníkmi z neziskového sektora pripravil „Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“.

Ako môže pomôcť? Cieľom je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Koncepcia poskytuje návrhy na zlepšenie legislatívy v danej oblasti, ktoré vychádzali z podnetov priamo z územia, teda od starostov a primátorov, ale aj zo skúseností a názorov pedagógov, vedeckých odborníkov, občianskych združení a iných relevantných subjektov aktívne sa zaoberajúcich danou témou. Súčasťou bolo zanalyzovanie súčasných učebných osnov v oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a lesnej pedagogiky na základných a stredných školách. V dokumente bolo vyhradené miesto aj pre vybrané už úspešne fungujúce centrá a ich siete v zahraničí, najmä v Českej republike, ktoré tak môžu slúžiť ako dobré príklady pri budovaní centier a ich siete v kraji, a zároveň by sa mohli stať ich budúcimi partnermi na aktívnu cezhraničnú spoluprácu. 

Na území BSK by malo podľa dokumentu vniknúť jedno regionálne centrum, ktoré bude zastrešovať jednotlivé subjekty environmentálnej výchovy a ekoturizmu v Bratislavskom kraji a sieť mikroregionálnych a lokálnych centier. Preto bratislavská župa pripravuje v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírodu SR zrekonštruovať objekty národných kultúrnych pamiatok kaštieľa a sýpky v bratislavskom Čunove na vytvorenie regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež.

Rozvoj environmentálneho vzdelávania a ekocentier podporili aj župní poslanci na svojom ostatnom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK, kedy schválili dokument „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“

Bratislavský samosprávny kraj rozvíja environmentálne vzdelávanie i podporou nášho festivalu. Ďakujeme.

Komentáre