Efektívne bezpapierové systémy šetria prírodu, čas aj peniaze.

TREXIMA Bratislava je špecializovanou výskumno-štatistickou a poradensko-konzultačnou organizáciou, ktorá v SR a jej jednotlivých regiónoch už od roku 1992 vyvíja a realizuje nové, originálne informačné systémy na báze digitalizácie v oblasti monitorovania aktuálnych zárobkov podľa povolaní, uplatniteľnosti absolventov stredných a vysokých škôl podľa študijných a učebných odborov, dopytu zamestnávateľov po kvalifikovaných pracovných silách, čím výrazne prispieva k zvyšovaniu výkonnosti ekonomiky, produktivity, zamestnanosti a miezd, ako aj k znižovaniu počtu nezamestnaných osôb a doby trvania nezamestnanosti.

Spoločnosť je priekopníkom elektronizácie štatistiky v SR originálnymi metódami bezpapierového zberu údajov. Uvedený postup minimalizuje zaťaženie spravodajských jednotiek aj životného prostredia, zaručuje presnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a vysokú kvalitu rozsiahlych súborov štatistických údajov za všetky typy a formy organizácií.

 

Osobitnú pozornosť venuje rozvíjaniu faktorov komplexnej produktivity ľudských aj prírodných zdrojov, ktorými sú udržateľný ekonomický rast, zamestnanosť, schopnosti a kvalifikácia, odmeňovanie, organizácia práce, inovácie a technológie, konkurenčná kvalita, sociálne partnerstvo, zdravie a bezpečnosť, ochrana životného prostredia. Hlavné aktivity spoločnosti sú zamerané taktiež na krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja na trhu práce na základe stavu a trendov zamestnanosti, technologického, demografického a environmentálneho vývoja. Národnú sústavu povolaní (NSP), ktorá prostredníctvom sektorových rád, vrátane Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, spája viac ako 1 300 odborníkov na trh práce a vzdelávanie, sociálnych partnerov, zamestnávateľov, profesijné organizácie a určuje trendy potrebných vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovných síl tak, aby na trh práce prichádzali dobre pripravení absolventi vzdelávania. Integrovaný systém typových pozícií (ISTP), ktorý na 1 mieste spája viac ako 60 000 voľných pracovných miest, 58 000 sprístupnených profilov analýzy individuálneho potenciálu uchádzačov o prácu a 25 000 zamestnávateľov hľadajúcich vhodných uchádzačov o prácu. Informácie sú určené taktiež žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom. Dozvedia sa, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú, získajú poradenstvo pre voľbu povolania a plánovanie budúcej kariéry – viac na www.istp.sk.

Moderné systémy TREXIMY Bratislava šetria čas, peniaze a prírodu, a preto je aj tento rok partnerom festivalu. Za čo im ĎAKUJEME.

Komentáre