V každom meste na Slovensku sa nám o dovoz a likvidáciu odpadu starajú odpadové spoločnosti. V meste Holíč, kam s festivalom prichádzame 3. októbra, je zodpovedná za túto činnosť spoločnosť VPP servis. Na festivale v rámci diskusie o odpadoch medzi nami privítame a porozprávame sa s Karolom Čambalom, konateľom firmy VPP servis, vďaka ktorému sa dozvieme čo vyhadzujú a akí zodpovední sú obyvatelia Holíča.

Spoločnosť VPP servis, s.r.o. pôsobí na trhu v problematike likvidácie odpadov a separovaného zberu od roku 2008. Ako najúčinnejší a najefektívnejší spôsob zberu separovaného odpadu sa im osvedčilo v mestách ukladať separát v odpadových nádobách – 1100 lit. kontajneroch (papier, plast, kov, bioodpad) a 1300 lit. nádobách – zvonoch (sklo). V obciach sa im osvedčil spôsob zhromažďovania a zvoz vrecovým systémom (papier, plast), kovy v 1100 lit. kontajneroch a sklo v 1300 lit. kontajneroch.

Keďže množstvo separovaného odpadu nie je až také veľké, spoločnosť nedisponuje separačnou linkou, a preto dodávateľsky spolupracuje s firmou, ktorá separovaný odpad doseparuje a roztriedi. Zmysel samotnej separácie odpadov má opodstatnenie, nakoľko skládky komunálneho odpadu majú slúžiť na uloženie len zbytkového odpadu, ktorý sa nedá inak využiť-recyklovať.  Podľa predstáv a záväzkov našej krajiny voči EÚ by sa malo vyseparovať 50% množstva komunálneho odpadu. Realita je však iná nakoľko priemer vyseparovaných zložiek z celkového množstva odpadu predstavuje cca 23%. 

Budúcnosť zvyšovania recyklovateľných odpadov vidím najmä v zosúladení zákona EÚ o obaloch. Predovšetkým z plastov, fólií a polystyrénu. Tento zákon by mal podporiť zmenu balenia tovarov a výrobkov a mal by zabezpečiť 100% recyklovateľnosť obalov.  Obal tovaru a najmä výrobkov by mal slúžiť na viacnásobné využitie, tzn. že by mal byť zálohovaný. Len ekonomické stimuly vedia zabezpečiť  účinnosť zákona,“ dodáva Karol Čambal.

Ďaľší podstatný spôsob zvýšenia doseparovania recyklovateľných zložiek z komunálneho odpadu vidí v tom, aby sa výrobcovia technológií na separovaný odpad a doseparovanie komunálneho odpadu prispôsobili požiadavkám trhu. To znamená vyrábať aj menej kapacitné technológie, ktoré by zabezpečili, aby sa nemusel odpad prevážať na veľké vzdialenosti do veľkých miest, ktoré disponujú veľkokapacitnou technológiou a v mnohých prípadoch musia odpad dovážať aj zo zahraničia aby naplnili kapacitu, čo samotnú separáciu zneefektívňuje.

Zaujíma vás aká je budúcnosť odpadov v meste Holíč? Pozývame vás na diskusiu o 18:00 v Holíčskom zámku, kde nám o separácii viac porozprávajú Miroslava Straková z Oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ Holíč, Karol Čambal zo spoločnosti VPP servis a Peter Krasnec z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

Komentáre