Odpadovú situáciu Mesta Ružomberok majú na starosti Technické služby Ružomberok, a.s. Spoločnosť sa okrem klasického vývozu odpadov angažuje i na vzdelávacích aktivitách. Ponúka materským a základným školám možnosť návštevy areálu, kde sú deti resp. žiaci oboznámení s jeho fungovaním a zároveň na vlastné oči vidia, čo sa deje s odpadom, ktorý končí vo „farebných kontajneroch“. Pri príležitosti Dňa Zeme spoločnosť pomáha zainteresovaným základným školám pri čistení vytipovaných lokalít v meste alebo blízkom okolí formou technického zabezpečenia hlavne odvozom a likvidáciou vyzbieraného odpadu. Firma víta a podporuje každú environmentálnu aktivitu, ktorá má za cieľ vzdelávať a inšpirovať hlavne tých najmenších. Na ich „zelenom dvore“ ste kedykoľvek vítaní.

Zdroj: Technické služby Ružomberok

Investície do životného prostredia a odpadového hospodárstva v meste

Počas posledných 10 rokov sa podarilo mestu Ružomberok v spolupráci so spoločnosťou Technické služby Ružomberok, a.s. získať grantové prostriedky na projekty „Zberný dvor odpadov – Pivovarská ulica“„Ochrana ovzdušia v Ružomberku“ v hodnote 2,5 Mil. EUR, čím sa výrazne napomohlo k udržaní trendov v nakladaní s odpadom a súčasne k znižovaniu negatívnych vplyvov na už dosť zaťažené životné prostredie v meste a jeho okolí. V priebehu roka 2018 sa predpokladá začiatok realizácie ďalšie grantového projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ vo výške 2,1 Mil. EUR.

Výsledkom systematického investovania do danej oblasti je okrem nevyčísliteľnej spoločenskej hodnoty aj zabezpečenie primeraných podmienok pre obyvateľov na to, aby s odpadom nakladali podľa platnej legislatívy a aby sa v neposlednej miere mohli dosahovať výsledky v separovaní odpadov nad celoslovenským priemerom.

Celoeurópskym trendom v nakladaní s odpadom je okrem maximálnej miery separovania aj odklon od klasického skládkovania a dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva. Hoci má spoločnosť v súčasnosti priestor na skládkovanie odpadov, je pripravená v súlade so spomenutou hierarchiou aj na mechanicko – biologické spracovanie komunálneho odpadu.

Zdroj: Technické služby Ružomberok

Môžeme teda smelo skonštatovať, že Mesto Ružomberok v spolupráci so svojim zmluvným partnerom je po spustení projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ a po pripravovanom zvýšení poplatkov za skládkovanie odpadov plne pripravené dosiahnuť ciele stanovené EÚ, t.j. separovať a využiť cca. 50% vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Ak vás táto téma zaujíma bližšie, pridajte sa k nám do diskusie v Ružomberku v Kine Hron 13. marca o 18:00.

Komentáre