Podľa odhadov OSN budú do roku 2o3o až dve tretiny svetovej populácie žiť v mestách, nejde len o slovenské špecifikum, ale o celosvetový fenomén.

Zvýšené množstvo odpadu spôsobuje ekologické problémy, ktoré treba riešiť aj v spojitosti s adaptáciou na zmenu klímy. Bratislava má ambíciu stať sa tzv. smart city, udržiavať trvalo udržateľný stav, či už ide o šetrné hospodárenie s vodou alebo o ekologickejšie nakladanie s odpadmi.

Bratislavský hrad, zdroj: BA mesto

Základnou myšlienkou smart city vízie hlavného mesta je: Rozumná Bratislava – lepšie miesto pre život a zvyšovanie kvality života na báze inovácií.

Ivo Nesrovnal, zdroj: BA mesto

„Ekologické problémy a zhoršené životné prostredie sa negatívne podpisujú na kvalite života Bratislavčanov, preto sme sa rozhodli prijať opatrenia na ich zmiernenie. S tým úzko súvisí aj podpora verejnej, pešej a cyklistickej dopravy, budovanie nových bus pruhov či modernizácia prostriedkov a skvalitňovanie služieb MHD a rozvoj elektromobility s cieľom odbremenenia vnútorného územia mesta od individuálnej automobilovej dopravy, aby sa obyvateľom nášho mesta lepšie dýchalo,“ podotýka primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Zber a prepravu komunálneho odpadu za účelom jeho zhodnotenia a zneškodnenia zabezpečuje v Bratislave mestský podnik OLO, a.s., ktorý sa snaží o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Nielen planéta, ale aj mestá sú zahltené odpadmi, ktoré sa problematicky triedia. Novým smart riešením v bratislavskej spaľovni bude čoskoro separačná linka, prvá svojho druhu na Slovensku, ktorá bude určená pre plasty a papier.

Plastov totiž neúmerne pribúda a patria medzi najhoršie recyklovateľné materiály. Preto je potrebné pristupovať zodpovedne k ich triedeniu. „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ je hlavnou myšlienkou populárneho projektu OLOMánia na bratislavských školách zameraného na environmentálnu výchovu. Deti sa už odmalička učia vzťahu k prírode a osvojujú návyky ako správne nakladať s odpadom.

Navyše od minulého roka v súvislosti s novým zákonom o odpadoch sa na území Bratislavy zbiera aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov a domácností bytových domov na lepšie zhodnotenie v kompostovni.

Polopodzemné kontajnery, zdroj: BA mesto

Okrem toho sú v Bratislave štyri polopodzemné kontajnerové stojiská, ktoré viac prispievajú k čistote okolia so zabudovaným čipom na kontrolu stavu ich naplnenosti.

V rámci starostlivosti o zeleň a ochranu biodiverzity plánuje mesto v roku 2018 výsadbu 204 ks stromov, 2 160 kríkov, 1 332 ks letničiek do samozavlažovacích kvetináčov, bezpečnostný orez 670 ks stromov. Okrem toho venuje zvýšenú starostlivosť čistote na pozemkoch. V meste pribudli nové parky, napr. parčík Svoradova v Starom Meste a Športpark Jama v Novom Meste. Okrem toho pribudne nový verejný priestor v Ružinove, kde má vzniknúť park s náučným chodníkom a permakultúrnou výsadbou navrhnutou tak, aby sa rastliny navzájom podporovali a park bol pre obyvateľov príťažlivý v každom ročnom období. Revitalizačnými zmenami prešla aj časť Dunajskej promenády s novými ostrovčekmi pre korene drevín. Takže v zazeleňovaní sa nabralo tempo, aké mesto ešte nezažilo.

Parčík Svoradova, zdroj BA mesto

Bratislava oplýva okrem histórie a pamiatok bohatými prírodnými krásami, ktoré treba uchovať. Patrí sem napríklad Devínske alúvium Moravy, južné svahy Devínskej Kobyly, najsevernejšie lesostepi Európy, kde rastú jedinečné kosatce, Sandberg, Vydrica, Bratislavský lesopark, Dunajské luhy či jazero pri Čunove, kde funguje pozorovanie vtákov, takzvaný Bird watching. Je to jedna z mála európskych metropol v priamom dotyku s nefalšovanou prírodou, čo predstavuje obrovskú pridanú hodnotu mesta.

Vtáčie búdky, zdroj BA mesto

Hlavné mesto aktívne podporuje ochranu prírody a biodiverzity v mestských oblastiach, preto v tomto roku osadilo 150 vtáčích búdok, ktoré poskytnú nový domov pre vtáctvo nielen v mestských lesoch, ale aj v centre mesta. Je to ďalší krok na posilnenie biodiverzity a života zvierat na bratislavskom území.

V roku 2016 počas predsedníctva SR v Rade EÚ sa v Bratislave konala významná konferencia „Mestá a voda“, z ktorej vyplynulo posolstvo primátora venované ochrane čistoty vôd a biotopov aj pre ostatné európske mestá. Pitná voda je surovinou 21. storočia.

Zlepšovať mikroklímu v mestskom prostredí sa darí tiež prostredníctvom malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, na ktoré hlavné mesto poskytuje občanom finančný príspevok. Veľký záujem verejnosti je o zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody, ako aj drenážne a vsakovacie systémy. Na miestach, kde je to možné, mesto nahrádza nepriepustné spevnené povrchy vodopriepustnými, čím sa mimo iné znižuje riziko vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, čo býva jeden z negatívnych dôsledkov zmeny klímy v mestách.

Promenáda na Tyršovom nábreží, zdroj BA mesto

Uznesením mestského zastupiteľstva v rámci ochrany prírody sa tiež rozhodlo o regulácii ťažby v mestských lesoch. Taktiež bol obmedzený vjazd motorových vozidiel do prírodného rekreačného prostredia Železnej studienky, ktorá je jednou zo zelených oáz v Bratislave. Bez zelene a vtáctva si životné prostredie nejde predstaviť, preto mesto bude pokračovať vo svojich aktivitách v zmysle hesla „Think globally, act locally!“, pokiaľ ide o spoločensky zodpovedné chovanie voči prírode a jej zachovanie pre budúce generácie.

Mestu Bratislava záleží na ochrane životného prostredia, preto je aj tento rok podporuje náš festival. Ďakujeme.

Komentáre