V októbri 2017 realizovali v spoločnosti na výrobu alternatívneho paliva ecorec za pomoci dobrovoľníkov z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) ručné triedenie komunálneho odpadu z mesta Pezinok. Analýza bola vykonávaná v deň zberu zmesového komunálneho odpadu, bez toho aby boli občania vopred informovaní. Vďaka tomu mali istotu, že stav odpadu bude zodpovedať bežnej realite triedenia.

Zdroj: Ecorec Slovensko s.r.o.

Po vyzbieraní odpadových nádob z mesta bol zmesový komunálny o váhe 2200 kg vysypaný v hale, kde sa podrobil triedeniu. Po zhruba troch hodinách triedenia vyšlo najavo, že zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý v prevažnej miere na Slovensku končí na skládke odpadov, je možné ešte recyklovať cca 30% odpadu. Najväčší podiel recyklovateľných surovín pripadá na sklo (8%), kovy (10 %), už menej na plasty (7%) a papier (5 %). Vytriedený odpad putoval do smetných nádob na to určených. Zvyšok po separácii skončil ako alternatívne palivo pre cementársku pec.

Analýza bola zameraná na zložky triedeného zberu odpadu: papier, plasty (tvrdé, mäkké a PET), sklo, kovové obaly, nápojové kartóny a biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Dôvodom pre dotrieďovanie bolo upozorniť verejnosť, že aj pri zavedení triedeného zberu končí stále veľké množstvo recyklovateľných odpadov ako nevyužitá surovina na skládkach.

Čo hodnotné sa nachádza vo vašom zmesovom smetnom koši?

Ecorec Slovensko s.r.o. je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre