Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne na Slovensku recyklujeme 23% odpadu, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to vieme dosiahnuť?

Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? A ako je na tom mesto Dolný Kubín, čo sa separácie a kompostovania týka, oproti zvyšku Slovenska? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace s odpadmi sa dozviete v diskusii v Dolnom Kubíne 27. septembra o 18:00. Pozvanie do diskusie prijali Tomáš Ďuriš, environmentálny manažér z OPŽP SK a Pavol Heško, konateľ mestkých služieb Dolný Kubín.

Zdroj: pixabay.com

Pavol Heško pracuje od roku 1992 na rôznych pozíciách v Technických službách a od roku 2008 ako konateľ spoločnosti Technické služby s.r.o., ktorej zriaďovateľom je mesto Dolný Kubín. Od roku 2006 ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne, zastupuje mestské časti Záskalie, Kňažia a Mokraď. Rovnako od roku 2006 je predsedom komisie výstavby MsZ. V uvedených funkciách rieši odborné, ľudské, technické a organizačné problémy, ktoré majú priamy vplyv na život ľudí nielen v meste Dolný Kubín a jeho mestských častiach, ale v mnohých oblastiach aj v celom okrese. 

Pavol Heško o odpadoch a zmenách v oblasti nakladania s komunálnym odpadom: „V 2. polroku 2018 mesto Dolný Kubín rozširuje a skvalitňuje systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Dolný Kubín formou zberu do 1100 l a 240 l zberných nádob, ktoré budú rozmiestnené pri bytových domoch na sídliskách a mestských častiach pri kontajneroch na zmesový komunálny odpad.“

Tomáš Ďuriš Odborného poradenstva v životnom prostredí, kde pôsobí ako environmentálny manažér, sa k predchádzaniu vzniku odpadov vyjadril takto: „Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je odklonenie sa od skládkovania, keďže na Slovensku sa väčšina komunálnych odpadov skládkuje. Až 40% zo zmesového komunálneho odpadu tvorí práve biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „ BRKO“). Najlepším spôsobom ako odkloniť BRKO zo skládok odpadov je predchádzať vzniku tohto odpadu a zkompostovať ho v mieste vzniku. Predchádzanie vzniku BRKO kompostovaním je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO z jednotlivých domácností mesta sa zužitkuje – skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v meste sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO.“

Pozvaní diskutujúci nám predstavia problematiku odpadového hospodárstva v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie dosiahnutých úspechov za posledné obdobie, porovnanie s priemerom na Slovensku a vízie spoločnosti Technické služby s.r.o. a Mesta Dolný Kubín. Spoločne budeme hľadať možnosti, aby naše prostredie, v ktorom žijeme, bolo čistejšie, krajšie, zdravšie a najmä bez odpadov.

Ak vás téma odpadov zaujala, čakáme vás milí návštevníci, vo vašom Mestskom kultúrnom stredisku. Vstup je u nás ZADARMO!

Komentáre