Mizne život zo slovenských lesov? Bohužiaľ áno. Prežitie takého hlucháňa hôrneho na Slovensku je ohrozené.

Zdroj: www.arollafond.org

Ak by ste hlucháňa hôrneho nepoznali, je to najväčší kurovitý vták v Európe a obýva naše hory najmä smrekové alebo zmiešané horské lesy a pralesy. Je náročný na štruktúru lesa. Pre život hlucháňa je nevyhnutná aj prítomnosť lesných medzier alebo čistín a hradovacích stromov, ktoré si vyberajú na tokanie. Hlucháne tokajú v apríli až máji. Tok prebieha na tokaniskách – špeciálnych lesných miestach, ktoré nemenia, ale opakovane využívajú po mnoho rokov. Ide o ceremoniál, ktorým kohúty vyjadria svoju dominantnosť a vymôžu si právo na párenie. Tokanie začína na svitaní, keď kohúty na stromoch vydávajú špecifické zvuky.

Zdroj: www.arollafond.org

Hlucháň hôrny je v červenom zozname vtákov Slovenska zaradený medzi silne ohrozené druhy. Je indikátorom zachovalosti horských lesov, preto prudký pokles jeho populácie poukazuje na celkový negatívny a neustále sa zhoršujúci stav celých spoločenstiev v horských lesoch. 

Čo sa stalo s hlucháňom na Slovensku?

Veľkosť populácie hlucháňa na Slovensku výrazne klesla. Za posledné štyri desaťročia to je viac než 70%. V súčasnosti sa ich počet odhaduje na 660 – 880 jedincov. Ďalším zhrozujúcim faktom je, že od roku 1985 zaniklo minimálne 178 tokanísk. Početnosť hlucháňa klesá prakticky vo všetkých chránených vtáčích územiach, kde je hlucháň predmetom ochrany.

Aké sú teda príčiny jeho vymierania?

Hlavným dôvodom je ťažba prirodzených horských lesov, ktoré sú jeho vhodným životným prostredím. Celková ťažba dreva v lesoch na Slovensku za posledných 20 rokov výrazne stúpla. Ďalšie dôvody ako predácia, ilegálny odstrel, aplikácia pesticídov, výkyvy počasia, zvýšený turizmus a budovanie lesných ciest už len proces poklesu populácie urýchľujú. Problémom tiež je, že existujúce chránené územia, vrátane vtáčích území, neplnia svoju funkciu pri záchrane druhu a taktiež existujúce právne normy umožňujúce ochranu hlucháňa sa v súčasnosti neuplatňujú v praxi.

Zdroj: www.arollafond.org

„Úbytok početnosti hlucháňa je jasným znakom masívneho ničenia horských lesov, ktoré považujem za jednu z najväčších ekologických katastrof posledných desaťročí na území Slovenska“, hovorí Erik Baláž/Lesoochranárske zoskupenie VLK. 

Je možné hlucháne na Slovensku ešte zachrániť?

Pre zachovanie a prežitie hlucháňa hôrneho na Slovensku je nevyhnutné zastaviť stratu a zvýšiť rozlohu vhodných biotopov, teda horských lesov s vhodnou  priestorovou štruktúrou. Slovenská populácia hlucháňa ešte neklesla pod prahovú hodnotu a situáciu je stále možné zvrátiť. Je však nevyhnutné bezodkladne zastaviť likvidáciu všetkých zostávajúcich vhodných biotopov hlucháňa a prijať ďalšie opatrenia, ktoré rozšíria ich plochu a zabezpečia ich vzájomnú prepojenosť.

„Súčasnú situáciu je ešte možné zvrátiť, je však nevyhnutné bezodkladne zastaviť likvidáciu všetkých zostávajúcich vhodných biotopov hlucháňa a prijať ďalšie potrebné opatrenia, ktoré v strednodobom horizonte rozšíria plochu vhodných biotopov a zabezpečia ich vzájomnú prepojenosť,“ uvádza Martin Mikoláš z občianskeho združenia PRALES

Program záchrany hlucháňa hôrneho je koncepčným dokumentom ochrany prírody, ktorý stanovuje ďalšie smerovanie manažmentu druhu. Jeho efektívna realizácia nebude možná bez spolupráce s užívateľmi a správcami lesov, odborníkmi, ochranárskymi a poľovnými združeniami, ale aj nami samými. Len spoločné úsilie môže viesť k tomu, že tento charizmatický a tajomný vták na Slovensku prežije.

Ak chcete podporiť tento projekt a chrániť divokú prírodu, podporte Nadačný fond Arolla. Ďakujeme 🙂

Komentáre